Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft de vervanging van een roombehandeltank voor de inrichting, gelegen aan Pieter Langendijksingel 2 te 'S-Hertogenbosch.

Aan deze procedure is het kenmerk Z-139827 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

's-Hertogenbosch, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch