Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van Solvay Solutions Nederland B.V. een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft de realisatie van een ultra membraamfilter en de functiewijziging van opslagtank 06V3, gelegen aan Energieweg 1 te Klundert.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 oktober 2020 tot en met 04 december 2020 ter inzage bij de gemeente Moerdijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer R. Velden, telefoon (013) 206 01 00. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 04 december 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk 20050703 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, oktober 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Moerdijk