Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het bouwen van een buffertank voor afvalwater, voor de inrichting, gelegen aan N.C.B.-laan 80 te Veghel.

Aan deze procedure is het kenmerk 190 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Meierijstad