Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Orgamex B.V.. De aanvraag betreft de opslag van zwavelzuur in IBC's op het buitenterrein
, gelegen aan Rootven 34 te Bladel.

Tevens hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een melding in het kader van het Activiteitenbesluit ontvangen. De melding betreft de opslag van zwavelzuur in IBC's op het buitenterrein.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken tevens bekend dat zij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit voor kennisgeving hebben aangenomen en dat de melding niet openstaat voor bezwaar en voorlopige voorziening.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 november 2019 tot en met 23 december 2019 ter inzage bij de gemeente Bladel. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sasja Gulickx, telefoon (088) 369 06 58. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en te worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch.

Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2019-8447 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bladel