Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 28 juni 2021 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben geweigerd (kenmerk: Z/144352) aan Varkensbedrijf Thielen, Alphenseweg 40, 5126 PS te Gilze, voor het gedeeltelijk intrekken en wijzigen van een tweetal veehouderijen, voor de locaties Altenaweg 11 en 18, 5126 PS te Gilze, in de gemeente Gilze en Rijen.
De vergunning is geweigerd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 29 juni 2021 tot en met 9 augustus 2021 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-743 00 00. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit (en onderliggende stukken) zijn ook digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door belanghebbenden.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/144352 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de
Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht: Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


's-Hertogenbosch, juni 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Gilze en Rijen