Ontwerpbeschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een besluit te nemen op een aanvraag voor een vergunning.

Het project betreft de exploitatie van een milieustraat, uitgevoerd aan de Stepvelden 8, 4704 RM te Roosendaal, in de gemeente Roosendaal.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 22 mei 2021 tot en met 2 juli 2021 in te zien bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer 088-743 00 00.
Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden.
Het ontwerpbesluit (en onderliggende stukken) zijn digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen

Eenieder kan tot en met 2 juli 2021 ten aanzien van het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (p/a Omgevingsdienst Brabant Noord, Procesadministratie, Victorialaan 1, 5213 JG 's-Hertogenbosch). Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Brabant Noord te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/115004 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, mei 2021.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Roosendaal