Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 3 december 2019 een vergunning ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wnb hebben verleend (kenmerk: Z/084372-144038) aan Windpark De Pals BV, aan de
Stratumsedijk 27, 5611 NB te Eindhoven voor de bouw en exploitatie van 4 windturbines, kadastraal bekend Hoogeloon04 sectie G, percelen 1727 en 1726 en Bladel 01 sectie K, percelen 335 en 651, in de gemeente Bladel.
De vergunning is verleend voor onbepaalde tijd.

Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht.
Het definitieve besluit is gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

De aanvraag, het definitieve besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 december 2019 tot en met 14 januari 2019 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), Victorialaan 1 b-g, 5213 JG te 's-Hertogenbosch. Telefoonnummer (0485) 338 300.
Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden
Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of terug te vinden op de website www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.

Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die het oneens zijn met wijzigingen die in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit.
- belanghebbenden die een zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbesluit;

Omdat Windpark De Pals een project betreft als bedoeld in het eerste lid van artikel 9b van de Elektriciteitswet, is op grond van artikel 1.1, eerste lid, onder a in samenhang met categorie 1.2 van bijlage I van de Chw, de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het beroepschrift dient meteen de gronden van het beroep bevatten.
Het indienen van een pro-forma beroepschrift of het aanvullen na afloop van de beroepstermijn zijn niet mogelijk.

Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.'s-Hertogenbosch, december 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bladel