Beschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 29 november 2019 een ontheffing ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming hebben verleend (kenmerk: Z/092967/162900) inzake het verbouwen en gedeeltelijk slopen van het voormalig KPN-gebouw ter behoeve van de realisatie van 216 woningen, voor de locatie Prins Bernhardstraat 12, 5211 HE te 's-Hertogenbosch, in de gemeente 's-Hertogenbosch. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 30 juli 2024.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 november 2019 tot en met
10 januari 2020 6 weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (0485)338 300. Voor inzage in de bijbehorende stukken dient een afspraak gemaakt te worden. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen .

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 10 januari 2020 ten aanzien van deze beschikking schriftelijk bezwaar in dienen. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een handtekening, de naam en adres van de indiener, de dagtekening; ons kenmerk van het besluit, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is en de gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden.
Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073) 680 83 04,
faxnummer (073) 680 76 16 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Wij wijzen u erop, dat het op dit moment nog niet mogelijk is om bezwaarschriften per e-mail in te dienen, omdat dan de wettelijk voorgeschreven handtekening op het bezwaarschrift ontbreekt.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een 'voorlopige voorziening' te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ 's-Hertogenbosch.

Een voorlopige voorziening is het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het bezwaar te behandelen. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te kunnen vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. De Rechtbank Oost-Brabant is bereikbaar op telefoonnummer (073) 620 2020.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/092967 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.


's-Hertogenbosch, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch