Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van ELVO BV een aanvraag voor een ontheffing ingevolge de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 ontvangen. De aanvraag betreft de aanleg van een zonnepark op de voormalige stortplaats Bollendonkseweg, gelegen te Etten-Leur, kadastraal bekend, gemeente Etten-Leur, sectie O, nummer(s) 108.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij de gevraagde ontheffing hebben verleend.

De beoordeling van de ontheffing door de provincie Noord-Brabant betreft alleen de milieueffecten op basis van de beschreven gewenste inrichting. De beoordeling betreft geen toetsing van of instemming met de gewenste inrichting en/of bebouwing.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 2 augustus 2019 tot en met 12 september 2019 ter inzage bij de gemeente Etten-Leur. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.
Het is ook mogelijk om de aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken in te zien in het Provinciehuis te 's-Hertogenbosch, op werkdagen van 9 tot 17 uur. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer A. Bruurs, telefoon 073-6808297, email abruurs@brabant.nl.

Tegen dit besluit kan door belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) tot en met 12 september 2019, een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Tevens kunnen belanghebbenden gedurende die termijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed vereist.
Het beroepschrift c.q. verzoekschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Voor het instellen van beroep en het verzoek om voorlopige voorziening is griffiegeld verschuldigd.

Aan deze procedure is het kenmerk c2243562 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden


's-Hertogenbosch, juli 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Etten-Leur