Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer voornemens zijn om de op 25 april 2018 door Gedeputeerde Staten voor de inrichting Den Ouden Regionaal Overslag Centrum BV gelegen aan de Gerstdijk 6 te Helmond gestelde maatwerkvoorschriften (besluit met kenmerk Z.79837 / D.287378) aan te vullen en gedeeltelijk in te trekken door het stellen van maatwerkvoorschriften zoals in onze ontwerpbeschikking zijn opgenomen.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 maart 2020 tot en met 4 mei 2020 ter inzage bij de gemeente Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer E. van Aarle, telefoon (088) 369 03 69. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite 'www.brabant.nl'.

Een ieder kan tot en met 4 mei 2020 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Aan deze procedure is het kenmerk HZ_WABO-2017-5479 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, 24 maart 2020


Eindhoven, maart 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond