Inzagetermijn: van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020

In samenwerking met de provincie neemt het waterschap De Dommel in het gebied Kempenland West, deelgebied Groote Beerze het voortouw bij de voorbereiding van de uitvoering van de N2000-instandhoudingsmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant.


Projectplan Waterwet
Tussen Westelbeers en Netersel/Casteren worden diverse inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om het natuurlijke watersysteem in en rond de Groote Beerze te verbeteren. Het dagelijks bestuur van het waterschap De Dommel heeft voor het project op 11 februari 2020 het projectplan Waterwet vastgesteld. Op 25 februari 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan het projectplan goedkeuring verleend. Dit goedkeuringsbesluit houdt onder andere de goedkeuring van de aanlegactiviteiten in.

Omgevingsvergunning onderdeel bouwen
Op 31 januari 2020 hebben burgemeester en wethouders van Oirschot een omgevingsvergunning onderdeel bouwen verleend voor het aanleggen van een vlonderpad.

Geco├Ârdineerde procedure
Met de gelijktijdige terinzagelegging van het vastgestelde en goedgekeurde projectplan en de omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de co├Ârdinatieprocedure op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet.

Terinzagelegging
Het goedkeuringsbesluit, projectplan Waterwet en de omgevingsvergunning onderdeel bouwen en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 op de volgende wijze via:
Provinciale site van Noord-Brabant: www.brabant.nl/terinzage
Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
Gemeentehuis van Bladel, Markt 21 te Bladel
Gemeentehuis van Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot
Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch

Beroep instellen
Tegen het goedkeuringsbesluit, het Projectplan Waterwet en de omgevingsvergunning, onderdeel bouwen kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Indien beroep wordt ingesteld tegen het Projectplan Waterwet, dan dient tevens beroep te worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit.

Na bekendmaking liggen het plan en de overige besluiten zes weken (27 februari 2020 tot en met 8 april 2020) ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit/de besluiten waartegen beroep wordt ingesteld te worden meegestuurd.

In deze beroepsprocedure worden de eventuele beroepen tegen alle besluiten gelijktijdig behandeld. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet mogelijk om hoger beroep in te stellen.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State via de site van het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Crisis- en herstelwet
Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van een pro forma beroep is niet mogelijk. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Verzoek om voorlopige voorziening
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit projectplan, het goedkeuringsbesluit en de omgevingsvergunning niet. Belanghebbenden die van oordeel zijn dat dit plan/de besluiten geheel of gedeeltelijk moeten worden geschorst, dienen hiertoe een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Nadere informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ted van Paassen, projectmanager bij waterschap De Dommel, via 0411-618618 of (email: tvpaassen@dommel.nl).

's-Hertogenbosch, februari 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Bladel
  • Oirschot