Inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne
Provinciale Staten hebben op 7 december 2018 het inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne vastgesteld met planidentificatienummer: NL.IMRO.9930.ipPASLeegveld-va01. Dat inpassingsplan is een plan als bedoeld in afdeling 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening. Het inpassingsplan wijkt op enkele onderdelen af van het ontwerpplan. Het betreft enkele plangrenzen, het toevoegen van de aanduiding 'waterberging', een verwijzing in de regels naar het projectplan en enkele aanpassingen in de toelichting van het plan. Het plangebied omvat het gebied Leegveld ten westen van Deurnsche Peel en Mariapeel. De percelen die in het inpassingsplan zijn opgenomen, krijgen met dat inpassingsplan een natuurbestemming om uitvoering te geven aan de maatregelen die nodig zijn om de achteruitgang van het hoogveen in het gebied te stoppen.

Goedkeuring projectplan waterwet Leegveld
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben op 22 november 2018 het door het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas gewijzigd vastgesteld projectplan Leegveld goedgekeurd. Dat projectplan is een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet. Het projectplan geeft uitvoering aan de maatregelen die nodig zijn om de achteruitgang van het hoogveen in het gebied te stoppen en het herstel ervan op gang te brengen. Deze maatregelen zijn erop gericht om het gebied te voorzien van voldoende water en om het peil van dat water stabiel te houden.

Openbare voorbereidingsprocedure
Het milieueffectrapport, het ontwerp van het inpassingsplan en het ontwerp van het projectplan hebben gelijktijdig zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn zienswijzen op de beide ontwerpplannen ingediend. De beantwoording van de zienswijzen zijn opgenomen in de Nota van Zienswijzen (NvZ) behorende bij het projectplan en de NvZ behorende bij het inpassingsplan.

Stukken inzien
Het vastgestelde Inpassingsplan, het goedkeuringsbesluit, het projectplan, en het milieueffectrapport zijn in te zien met ingang van 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019 op de volgende locaties:
Inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne inclusief milieueffectrapport (MER): digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/, planidn=NL.IMRO.9930.ipPASLeegveld-va01;
Inpassingsplan, projectplan, goedkeuringsbesluit en milieueffectrapport: digitaal via www.brabant.nl/ipPASLeegveld
Op werkdagen kunnen de voornoemde stukken worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
gemeente Deurne, Markt 1 te Deurne;
dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch;
waterschap Aa en Maas, Pettelaarpark 70 te 's-Hertogenbosch;

Beroep
Tegen het vastgestelde Inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
zienswijzen naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-inpassingsplan;
het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp van het Inpassingsplan.

Tegen het besluit tot goedkeuring van het projectplan Leegveld kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
zienswijzen naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-projectplan;
het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerpen zijn aangebracht;
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp van het projectplan Leegveld'.

Tegen beide besluiten afzonderlijk kan met ingang van 21 december 2018 tot en met 31 januari 2019 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van de belanghebbende(n) die beroep instellen, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden vermelden waarop het beroep berust; ook dient het beroepschrift ondertekend en gedagtekend te zijn. Het instellen van beroep tegen een besluit schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende beroepschrift te worden ingediend. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Op het Inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne en op het projectplan Leegveld is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen (aanvullende) beroepsgronden meer kunnen worden aangevoerd. Het instellen van pro forma beroep is niet mogelijk.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de besluiten kunt u contact opnemen met mevr. Therry van Loon- van Hoof van de provincie Noord-Brabant, tel. 06-18303340 en de heer A. Vrielink van waterschap Aa en Maas, tel. 073-6158230


's-Hertogenbosch, december 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Deurne