Provinciale Staten (PS) en Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend. PS hebben op 7 december 2018 het inpassingsplan N279 Veghel-Asten vastgesteld met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-va01.

Provinciaal inpassingsplan N279 Veghel-Asten
De provincie, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279. De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. Om deze ambities goed te borgen wordt er een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, Voor het inpassingsplan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Met het PIP van de N279 worden de voorgestelde maatregelen met betrekking tot de bestaande weg alsook de aanleg van de omleiding Helmond planologisch juridisch mogelijk gemaakt.

Het door PS vastgestelde inpassingsplan N279 Veghel-Asten is in te zien met ingang van 17 december 2018 tot en met 28 januari 2019 op de hierna volgende wijze.

Stukken inzien
Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.brabant.nl/ipN279veghelasten.
Op werkdagen kunnen de stukken ook analoog worden ingezien tijdens openingstijden bij het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

Beroep
Tegen het Inpassingsplan kan binnen de hiervoor genoemde periode beroep worden ingesteld door belanghebbenden die:
Een zienswijze naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-inpassingsplan;
Het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerp-inpassingsplan zijn aangebracht;
Redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp-inpassingsplan.
Beroep kan tot en met 28 januari 2019 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend zijn en voorzien zijn van een datum.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat:
De beroepsgronden expliciet in het beroepsschrift moeten worden opgenomen;
Het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien geen beroepsgronden binnen de beroepstermijn zijn ingediend;
Na afloop van de beroepstermijn geen aanvullingen meer kunnen worden ingediend.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met het projectteam N279 Veghel-Asten via e-mailadres: N279-veghel-asten@brabant.nl.


's-Hertogenbosch, december 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Asten
  • Deurne
  • Gemert-Bakel
  • Helmond
  • Laarbeek
  • Meierijstad