Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant maken het volgende bekend: GS hebben op 22 mei 2018 het ontwerp-inpassingsplan N279 Veghel-Asten vastgesteld inclusief MER en deze vrij gegeven voor terinzagelegging. Het ontwerp-inpassingsplan heeft als identificatienummer NL.IMRO.9930.ipN279VeghAst-on01.

Inpassingsplan N279 Veghel-Asten
De provincie, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger, slimmer en toekomstbestendig maken van de N279. De N279 Veghel-Asten verbindt woon- en werklocaties tussen Veghel en Asten en in de regio. Ook heeft de weg een grote rol in het bereikbaar en leefbaar houden van de regio Zuidoost-Brabant. Om de krachtige positie van de regio te behouden, is het belangrijk dat de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N279 tussen Veghel en Asten worden verbeterd. Om deze ambities goed te borgen wordt er een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld, Voor dit plan is ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Uitvoeringsbesluiten: vergunningen en besluiten
Om het project te kunnen uitvoeren, is er daarnaast een aantal vergunningen en uitvoeringsbesluiten nodig. Het gaat in deze fase om het volgende besluit:

Kapvergunning voor een boom op kadastraal eigendom van de gemeente Meierijstad binnen de bebouwde kom. Na verdere uitwerking van het ontwerp door de aannemer wordt duidelijk of nog aanvullende kapvergunningen nodig zijn.

Procedure
GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt.

Hogere waarde
De afgelopen periode is een aanvraag hogere waarde wegverkeerslawaai ingediend. Ook dit
ontwerpbesluit ligt tegelijkertijd met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage.

Periode terinzagelegging
Het ontwerp-inpassingsplan N279 Veghel-Asten, de ontwerpbesluiten en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 29 mei tot en met 9 juli op de volgende wijze.

Stukken inzien
Digitaal via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Via deze link komt u overigens in de viewer waar u ook direct digitaal uw zienswijze kunt
indienen. Opgemerkt wordt dat de ontwerpbesluiten voor de kapvergunning en de hogere waarde niet op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930. ipN279VeghAst-on01 in te zien zijn.

Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:

bij gemeentehuis Deurne Markt 1, 5751 BE Deurne
bij gemeentehuis Meierijstad Stadhuisplein 1, 5461 KN Veghel
bij gemeentehuis Asten Koningsplein 3, 5721 GJ Asten
bij gemeentehuis Helmond Frans Joseph van Thielpark 1, 5707 BX Helmond
bij gemeentehuis Laarbeek Koppelstraat 37, 5741 GA Beek en Donk
bij gemeentehuis Gemert-Bakel Ridderplein1, 5421 CV Gemert-Bakel
bij Waterschap Aa en Maas Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
bij Provinciehuis van Noord-Brabant Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch

Reageren
Iedereen kan zienswijzen indienen over de ter inzage gelegde documenten

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten.
U krijgt na verzending van uw inspraakreactie een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging. Het is niet nodig dan ook nog schriftelijk te reageren.
Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u schriftelijk uw reactie inbrengen. Uw brief richt u aan:
Provincie Noord-Brabant
Ter attentie van projectteam N279 Veghel-Asten (verd.11)
Onder vermelding van: C2225649 - 279.36 Zienswijzen op Ontwerp IP N279 Veghel-Asten.
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Indien u mondeling een zienswijze naar voren wil brengen dan kunt u dit aangeven via het e-mailadres N279-Veghel-Asten@brabant.nl of bellen met 073-6812329.
Wij wijzen u erop dat alle ingediende zienswijzen openbaar worden gemaakt uiterlijk gelijktijdig met de bekendmaking van de vaststelling van het definitieve inpassingplan.

Vervolg
De Provincie Noord-Brabant zal de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stelt Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan vast. Na de definitieve vaststelling volgt publicatie van het vastgestelde inpassingsplan. Daarna kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State. Bij gewijzigde vaststelling door Provinciale Staten van het inpassingsplan kunnen alle belanghebbenden beroep instellen tegen de wijzigingen.

Crisis- en herstelwet
Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (CHW) in werking getreden. Deze wet is gericht op de versnelling van projecten in het ruimtelijke domein, om de economische crisis en haar gevolgen te bestrijden en een goed en duurzaam herstel van de economische structuur van Nederland te bevorderen. De wet voorziet in een aangepast procesrecht. De crisis- en herstelwet is van toepassing op het besluit tot vaststelling van dit inpassingsplan (artikel 1.1).

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u mailen naar: N279-VEGHEL-ASTEN@brabant.nl.


's-Hertogenbosch, mei 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Asten
  • Deurne
  • Gemert-Bakel
  • Helmond
  • Laarbeek