Met ingang van 19 mei t/m 29 juni ligt het ontwerp inpassingsplan voor de PAS-maatregelen in Leegveld Deurne met Milieu Effect Rapport (MER) ter inzage. Het projectplan Waterwet voor Leegveld wordt gelijktijdig ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kan iedereen een zienswijze indienen.

De percelen die in het ontwerp-inpassingsplan zijn opgenomen krijgen een natuurbestemming. Het doel daarvan is om de desbetreffende percelen planologische bescherming te bieden tegen handelingen, activiteiten, projecten en ingrepen die schadelijk (kunnen) zijn voor de ontwikkeling en het herstel van in het gebied voorkomende actieve en herstellende hoogveen en heide. Ook is de natuurbestemming nodig voor het treffen van de hydrologische en ecologische (herstel)maatregelen die voor de realisatie van de voor het gebied vastgelegde natuurdoelen noodzakelijk zijn. Gedeputeerde Staten hebben op 15 mei 2018 het ontwerp-inpassingsplan vastgesteld en besloten deze nu ter inzage te leggen.

Gecoördineerde projectprocedure Waterwet
Op 14 mei 2018 heeft het Waterschap Aa en Maas het ontwerp van het Projectplan 'Inrichtingsplan Leegveld, Inrichtingsmaatregelen Leegveld, Liesselse Peel en Deurnsche Peel', vastgesteld. Het inpassingsplan en het projectplan met MER worden gecoördineerd voorbereid. Dat houdt in dat beide plannen tegelijk ter inzage worden gelegd en zo veel mogelijk tegelijk worden vastgesteld. Gedeputeerde Staten bevorderen een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan. De ontwerp-uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) worden dan zo veel mogelijk gelijktijdig met het projectplan vastgesteld.

Waar inzage?
Het ontwerp-inpassingsplan PAS Leegveld, Deurne en het ontwerp-projectplan met MER liggen met ingang van 19 mei tot en met 19 juni 2018 ter inzage. Geïnteresseerden kunnen de plannen digitaal inzien via
www.ruimtelijkeplannen.nl
U kunt direct naar het juiste plan via www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.9930.ipPASLeegveld-on01

ruimtelijkeplannen.brabant.nl
U kunt direct naar het juiste plan via www.brabant.nl/ontwerpipPASLeegveld

Er ligt ook een papieren versie in het Gemeentehuis van Deurne, bij Waterschap Aa en Maas Den Bosch en in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Den Bosch.

Reageren
De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U kunt eenvoudig en direct reageren via www.brabant.nl/ontwerpipPASLeegveld

U kunt uw reactie ook schriftelijk sturen onder vermelding van 'PAS Leegveld Deurne, C225759' aan:
Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten,
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is voldoende.

Vervolg
De provincie zal de zienswijzen over het inpassingsplan behandelen. Mede op basis van de zienswijzen stellen Provinciale Staten het definitieve inpassingsplan vast en volgt de publicatie van het vastgestelde inpassingsplan. Daarna kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Raad van State. Het projectplan wordt mede op basis van de zienswijzen door het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas vastgesteld en daarna ter goedkeuring aan gedeputeerde staten voorgelegd.


's-Hertogenbosch, mei 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Deurne