GS bevorderen op grond van de Wet ruimtelijke ordening de coördinatie van de besluiten. Dat betekent dat de bekendmaking van (ontwerp-)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten in fase 2 gelijktijdig plaatsvindt.

Periode terinzagelegging
De ontwerp-uitvoeringsbesluiten en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien van 17 maart 2018 tot en met 20 april 2018 op de volgende wijze.

Stukken inzien
Digitaal zijn de stukken in te zien via www.brabant.nl/terinzage . Hier vindt u ook de link voor het digitaal indienen van een zienswijze. Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties op de daar gebruikelijke openingstijden:
bij de gemeente Heusden, Julianastraat 34 te Vlijmen;
bij de gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk;
bij de provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

Reageren op ontwerp-uitvoeringsbesluiten
Iedereen kan zienswijzen over de ontwerp-uitvoeringsbesluiten gedurende de termijn van de terinzagelegging kenbaar maken.

Hoe kunt u uw zienswijze indienen?
U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via https://www.formdesk.com/provincienoordbrabant/Inspraakreactie_Uitvoeringsbesluiten_GOL_Fase_2U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw zienswijze. Ook krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Het is dan niet nodig ook schriftelijk te reageren.

Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie in te brengen, dan kunt u schriftelijk uw zienswijze inbrengen. Uw brief richt u aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Onder vermelding van: gebiedsontwikkeling oostelijke langstraat (C2215151)
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u contact opnemen met de hierna genoemde provinciale contactpersonen.

Vervolg
De provincie zal samen met de betrokken minister de zienswijzen behandelen. Mede op basis van de zienswijzen vindt definitieve besluitvorming inzake fase 2 plaats. Na definitieve besluitvorming volgt publicatie van de genomen besluiten. Dan kunnen belanghebbenden die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend beroep instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw P.W.A.M. van 't Veer-Damen, tel. 073-680 8474 van de provincie Noord-Brabant.


's-Hertogenbosch, maart 2018.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • 's-Hertogenbosch
  • Heusden
  • Waalwijk