Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Waterwet de vergunning van Hak BV, nummer 849637 ambtshalve te wijzigen. Het project betreft een grondwateronttrekking bij Hak BV gelegen aan de Hendrik Cornelis Hakstraat 1 te Woudrichem, kadastraal bekend gemeente Woudrichem, sectie H, nummer 1389.

De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 24 februari 2014 tot en met
7 april 2014 in te zien bij de gemeente Woudrichem. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien verwijzen wij u naar de website van de gemeente. Voor vragen over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer M.A. Maessen van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant telefoon (088) 3690458.

Belanghebbenden kunnen tot en met 7 april 2014 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Gedeputeerde Staten te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het kenmerk C2136853 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Tilburg, februari 2014


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Woudrichem