Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn het eerder genomen besluit van 27 september 2018 waarin in het kader van de herinrichting van de N279 tussen Veghel en Asten voor acht woningen hogere waarden voor acht woningen is vastgesteld, aan te passen.
Dit mede naar aanleiding van de bevindingen in het deskundigenverslag van de STAB van 20 januari 2019.

Het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 17 augustus 2020 tot en met 28 september 2020 in te zien bij de gemeenten Laarbeek en Helmond. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, verwijzen wij u naar de website van de betreffende instanties. Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.G.F. de Wijs (tel. 06-52794046). Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2226856) te vermelden. Vanaf het moment van terinzagelegging is het ontwerp-besluit en de bijbehorende stukken te bekijken op de internetsite: www.brabant.nl/loket/ter-inzages.

Zienswijzen tegen dit ontwerp besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC te 'S HERTOGENBOSCH
Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord zienswijze te vermelden.

De zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze gericht is en de gronden van de zienswijze hierin op te nemen.

's-Hertogenbosch, augustus 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Helmond
  • Laarbeek