Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij de hogere grenswaarde zoals zij deze bij besluit van 3 juli 2019 krachtens artikel 100a van de Wet geluidhinder (Wgh) ten behoeve van het plan Herinrichting N324 hebben vastgesteld ten behoeve van de Zorgresidentie Grave, intrekken. Gebleken is namelijk dat met de realisatie van een scherm met een hoogte van 4 m in plaats van aanvankelijk 3 m geen hogere waarde nodig is.

De beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 16 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J.G.F. de Wijs (tel. 06-52794046). Aan deze procedure is een zaak-/projectnummer gekoppeld. Gelieve bij correspondentie dit nummer (C2242260) te vermelden. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking en de bijbehorende stukken te bekijken op de internetsite: www.brabant.nl/loket/ter-inzages.

Zienswijzen tegen dit ontwerp besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden ingediend bij:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC te 'S HERTOGENBOSCH
Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord zienswijze te vermelden.

De zienswijze moet zijn voorzien van een handtekening, naam en adres van de indiener, de dagtekening en ons kenmerk van het besluit. Ook dient u een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze gericht is en de gronden van de zienswijze hierin op te nemen.

's-Hertogenbosch, juli 2020.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Grave