Bij de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is op 28 augustus 2019 door Royal HaskoningDHV Nederland B.V. namens de gemeente Eindhoven een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, met het voornemen de bodem te saneren op de locatie Wegen Brainport Park-Hoofdinfra te Eindhoven, EH077205365.

De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure.

In de ontwerp-beschikking is door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven vastgesteld:

1. Er is sprake van meerdere gevallen van ernstige bodemverontreiniging in de grond binnen de projectlocatie op basis van artikel 29 Wet bodembescherming.
2. De sanering van de verontreiniging is niet spoedeisend zoals bedoeld in artikel 37 Wet bodembescherming.
3. Met het raamsaneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd.
4. In verband met de tijdgebonden betrouwbaarheid moet binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze beschikking met de sanering worden begonnen.
5. Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing.
6. Er zijn voorschriften aan de sanering verbonden.

Aanvraag, ontwerp-beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in bij de gemeenten Best, de gemeente Oirschot en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Ten aanzien van de ontwerp-beschikking kunnen belanghebbenden, gedurende de termijn van ter inzage legging, hun zienswijze naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht, wordt een verslag gemaakt.

Na de ter inzage legging zal de definitieve beschikking worden opgesteld en gedurende zes weken op de hierboven genoemde plaatsen ter inzage worden gelegd, waarbij de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn vermeld. Van deze ter inzage legging zal een openbare kennisgeving plaatsvinden.

Tegen de definitieve beschikking kan straks beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
- belanghebbenden die het oneens zijn met de wijzigingen die in de beschikking ten opzichte
van de ontwerpbeschikking zijn aangebracht;
- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren
te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking.


Eindhoven, november 2019.


Geldig in de volgende locatie(s)

  • Best
  • Oirschot