1 Statendag 13 september 2019

2 (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

3 10:00 UUR - 10:40 UUR RONDVRAAGMOMENT

4 10:30 UUR - 12:30 UUR PLATFORM INTEGRITEIT

Bijlagen

5 10:40 UUR - 11:00 UUR TECHNISCHE VRAGENRONDE

Bijlagen

5.1 Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda

6 11:00 UUR - 12:00 UUR THEMA SAMENLEVING

Bijlagen

6.1 Subsidieregeling voor professionele Kunsten in 2021-2024

Bijlagen

6.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Van der Sloot tot het houden van een themabijeenkomst over Subsidieregeling voor de professionele Kunsten in 2021-2024 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 2 september 2019

6.3 Statenmededeling Uitgangspunten subsidies voor de Brabantse culturele basisinfrastructuur in 2021-2024

7 (KOMT TE VERVALLEN)

Bijlagen

8 13:00 UUR ONTHULLING GEDENKTEKEN

Bijlagen

9 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN

Bijlagen

9.1 Opening van de vergadering / vaststellen van de agenda

9.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

9.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

9.3.1 Statenvoorstel 42/19 Bestuursrapportage 2019

9.3.2 Statenvoorstel 34/19 Partiële herziening inpassingsplan windenergie A16

9.4 STEMMING

Bijlagen

9.4.1 Statenvoorstel 51/19 Lijst Ingekomen Stukken vergadering Provinciale Staten 13 september 2019

9.4.2 Statenvoorstel 48/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 28 juni 2019