1 Statendag 28 juni 2019

2 09:00 UUR - 10:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

2.1 Programma Aanpak Stikstof

2.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Grashoff om themabijeenkomst over Uitspraak van de Raad van State inzake het PAS (29 mei 2019) – consequenties en hoe nu verder?

2.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over Uitspraak van de Raad van State inzake het Programma Aanpak Stikstof

2.4 Statenmededeling Brief van Minister Schouten aan de Tweede Kamer over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

3 (GEEN INSPREKERS)

Bijlagen

4 10:00 UUR - 12:00 UUR THEMA LANDBOUW

Bijlagen

4.1 Rondetafelgesprek mestbewerking

4.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om een themabijeenkomst over `Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over mestbewerking`

4.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over mestbewerking.

5 09:45 UUR - 10:30 UUR RONDVRAAGMOMENT

6 12:00 UUR - 13:00 UUR THEMA NATUUR EN MILIEU

Bijlagen

6.1 Gesprek Faunabeheer Eenheid

6.2 Uitnodiging aan Provinciale Staten door de Fauna Beheer Eenheid Noord-Brabant tot het houden van een 2 jaarlijkse bijeenkomst met de woordvoerders Natuur.

7 11:30 UUR - 13:00 UUR THEMA ENERGIE

Bijlagen

7.1 Klimaatakkoord

Bijlagen

7.2 Verzoek aan Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings om informerende themabijeenkomst over Klimaatakkoord tegen achtergrond van provinciaal energiebeleid en oordeelsvormende themabijeenkomst over aankomende besluitvorming over Klimaatakkoord

7.3 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Ontwerp van het Klimaatakkoord

7.4 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Doorrekening Ontwerp Klimaatakkoord

7.5 Statenmededeling Regionale energiestrategieën Noord-Brabant

8 13:30 UUR VERGADERING PROVINCIALE STATEN 28 JUNI 2019

Bijlagen

8.1 Vergadering Provinciale Staten 28 juni 2019

8.2 ACTUALITEIT

Bijlagen

8.2.1 Actuele motie Provinciale Staten 28 juni 2019 Manifest #FreeMuratMemis #FreePoliticalPrisonersTurkey, ingediend door SP, ChristenUnie-SGP, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Partij voor de Dieren, VVD, 50Plus en Lokaal Brabant

8.3 BESPREEKSTUKKEN

Bijlagen

8.3.1 Statenvoorstel 26/19 Initiatiefvoorstel Referendumverordening Noord-Brabant

8.3.2 Statenvoorstel 28/19 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2020

8.3.3 Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 66 KB
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 39 KB
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 19/19 : Akte van oprichting `Stichting Brainport Smart District`, inclusief statuten 628 KB
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 19/19 : Stichtingsovereenkomst `Stichting Brainport Smart District` 583 KB
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 19/19 : Plan van aanpak 2019 `Stichting Brainport Smart District` 3,1 MB
 6. Beantwoording technische vragen over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 72 KB
 7. Beantwoording technische vragen van PVV Noord-Brabant over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 86 KB
 8. Beantwoording technische vragen van de Partij voor de Dieren over Statenvoorstel 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 76 KB
 9. Amendement A2-2019 Provinciale Staten 28 juni 2019 Statenvoorstel 19/19 : het realiseren van 30% sociale huurwoningen in Brainport Smart District, ingediend door de SP (VERWORPEN 96 KB
 10. Amendement A3-2019 Provinciale Staten 28 juni 2019 Statenvoorstel 19/19 : wensen betreffende privacy en datagebruik Brainport Smart District, ingediend door de SP (VERWORPEN) 121 KB
 11. Amendement A4-2019 Provinciale Staten 28 juni 2019 Statenvoorstel 19/19 : school met Nederlandstalig onderwijs, ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 93 KB
 12. Amendement A5-2019 Provinciale Staten 28 juni 2019 Statenvoorstel 19/19 : subsidie t.b.v. Stichting brainport Smart District af bouwen , ingediend door de PVV Noord-Brabant (VERWORPEN) 93 KB
 13. Vastgesteld besluit 19/19 Procedure wensen en bedenkingen inzake provinciale deelname aan Stichting Brainport Smart District 48 KB

8.3.4 Statenvoorstel 30/19 Conceptbegroting 2019 Gemeenschappelijke regeling KCV Brabant Noordoost, zienswijze PS

8.3.5 Statenvoorstel 40/19 Gunning aanbesteding accountantscontrole (behandeling komt te vervallen, wordt opnieuw geagendeerd)

Bijlagen

8.3.6 Statenvoorstel 43/19 Benoeming plaatsvervangend voorzitters PS, voorzitters voor themabijeenkomsten, rondvraagmoment en woordvoerdersoverleggen en vertegenwoordigers van PS van Noord-Brabant als lid van de programmaraad van de ZRK voor de Statenperiode 2019-2023

8.4 STEMMING

Bijlagen

8.4.1 Statenvoorstel 38/19 Notulen vergadering Provinciale Staten 10 mei 2019

9 Vastgestelde notulen vergadering Provinciale Staten 28 juni 2019