1 Opening

2 Thema Natuur en Milieu

Bijlagen

2.A Statenvoorstellen

Bijlagen

2.B Statenmededelingen

Bijlagen

2.B.1 Statenmededeling Ammoniakmetingen in Noord-Brabant

2.B.2 Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018

Bijlagen

 1. Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 102 KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Evaluatie Droogte 2018 waterschap Brabantse Delta 6,3 MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Evaluatie Droogte 2018 waterschap Aa en Maas 324 KB
 4. Bijlage 3 Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Evaluatie Droogte 2018 waterschap de Dommel 210 KB
 5. Bijlage 3a Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Samenvatting stand van zaken Actieplan Leven-de-Dommel 88 KB
 6. Bijlage 3b Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Feitenrelaas droogte zomer 2018 1,7 MB
 7. Bijlage 3c Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Weerszijde van de zomer - opbrengst 1,1 MB
 8. Bijlage 3d Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Bestuurlijke vragen als gevolg van droogte zomer 2018 124 KB
 9. Bijlage 3e Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Praatplaatje opzet Actieplan Leven-de-Dommel 308 KB
 10. Bijlage 4 Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Evaluatie droogte 2018 waterschap Rivierenland 111 KB
 11. Biljage 5 Statenmededeling Toezegging evaluaties waterschappen Droogte 2018 : Eerste fase resultaten beleidstafel Droogte 754 KB

2.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

2.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van D66 om een themabijeenkomst over `Klimaatbestendig en waterrobuust Brabant` ten behoeve van Procedurevergadering 23 september 2019

2.D Memo's

Bijlagen

2.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Grashoff over Rapport `Verkenning effect aanpassingen stallen van veehouderijen op emissies van broeikasgassen`.

3 Thema Energie

Bijlagen

3.A Statenvoorstellen

Bijlagen

3.A.1 Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen

Bijlagen

 1. Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 399 KB Ga naar het dossier
 2. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 53/19 Verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning Windpark Karolinapolder, te Steenbergen 55 KB Ga naar het dossier
 3. Bijlage 1 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan gemeente Steenbergen van 9 januari 2018 220 KB Ga naar het dossier
 4. Bijlage 2 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan gemeente Steenbergen van 24 juni 2019 482 KB Ga naar het dossier
 5. Bijlage 3 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan college Steenbergen van 10 september 2019 82 KB Ga naar het dossier
 6. Bijlage 3a Statenvoorstel 53/19 : Bijlage bij Bijlage 3. Brief aan college Steenbergen 48 KB Ga naar het dossier
 7. Bijlage 4 Statenvoorstel 53/19 : Brief aan college met afschrift aan de gemeenteraad van 10 september 2019 55 KB Ga naar het dossier
 8. Bijlage 5 Statenvoorstel 53/19 : Concept Omgevingsvergunning 527 KB Ga naar het dossier
 9. Bijlage 6 Statenvoorstel 53/19 : Ruimtelijke Onderbouwing 26 MB Ga naar het dossier
 10. Bijlage 7 Statenvoorstel 53/19 : Invulling sociale randvoorwaarden 923 KB Ga naar het dossier
 11. Bijlage 8 Statenvoorstel 53/19 : Concept Nota van Zienswijzen 1,3 MB Ga naar het dossier

3.B Statenmededelingen

Bijlagen

3.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

3.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van gedeputeerde Spierings tot het houden van een themabijeenkomst rond de totstandkoming van de Agenda Circulaire Samenleving ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 23 september 2019

3.D Memo's

Bijlagen

4 Thema Economie en Internationalisering

Bijlagen

4.A Statenvoorstellen

Bijlagen

4.B Statenmededelingen

Bijlagen

4.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

4.D Memo's

Bijlagen

5 Thema Mobiliteit

Bijlagen

5.A Statenvoorstellen

Bijlagen

5.B Statenmededelingen

Bijlagen

5.B.1 Statenmededeling Trendrapportage openbaar vervoer 2012-2018

5.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

5.D Memo's

Bijlagen

6 Thema Ruimte

Bijlagen

6.A Statenvoorstellen

Bijlagen

6.A.1 Statenvoorstel 50/19 Vaststellen Interim omgevingsverordening Noord-Brabant

6.B Statenmededelingen

Bijlagen

6.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

6.C.1 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van ChristenUnie-SGP om een themabijeenkomst over `Statenvoorstel 50/16 vaststellen interim omgevingsverordening` ten behoeve van Procedurevergadering 23 september 2019

6.C.2 Verzoek aan de Procedurevergadering van de Statenfractie van GroenLinks tot het houden van een themabijeenkomst over `Overname glastuinbouw Deurne en update onderzoek aardwarmte` ten behoeve van de Procedurevergadering 23 september 2019

6.D Memo's

Bijlagen

7 Thema Landbouw

Bijlagen

7.A Statenvoorstellen

Bijlagen

7.B Statenmededelingen

Bijlagen

7.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

7.D Memo's

Bijlagen

8 Thema Samenleving

Bijlagen

8.A Statenvoorstellen

Bijlagen

8.A.1 Statenvoorstel 49/19 Procedure wensen en bedenkingen provinciale deelname aan Stichting La Vuelta Holanda

8.B Statenmededelingen

Bijlagen

8.B.1 Statenmededeling Ondersteuning bidbook gemeente ‘s-Hertogenbosch Eurovisiesongfestival 2020

8.B.2 Statenmededeling Benoemingen Regionale Mediaraad van Omroep Brabant

8.B.3 Statenmededeling Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen : principebesluit herontwikkeling Abdij van Berne

8.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

8.D Memo's

Bijlagen

8.D.1 Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van der Sloot met uitnodiging Creativity World Forum (21, 22 en 23 oktober)

9 Thema Bestuur en Financiën

Bijlagen

9.A Statenvoorstellen

Bijlagen

9.B Statenmededelingen

Bijlagen

9.C Uitnodigen en verzoeken

Bijlagen

9.D Memo's

Bijlagen

10 Overzicht Ingekomen stukken en behandeladviezen

Bijlagen

10.L01 Voorstel aan Provinciale Staten door Nederlandse Melkveehouders Vakbond om n.a.v. uitspraken van de Raad van Staten over de PAS op 29 mei 2019 te komen tot een onderzoek wanneer voor het eerst een verordening elekronisch publiceren is bekend gemaakt, of het verspreidingsgebied destijds correct was en of er een publicatie in een regionaal huis-aan-huisblad is geweest

10.L02 Verzoek aan Provinciale Staten van Nederlandse Melkveehouders Vakbond om aandacht voor de problematiek met dichte stalsystemen en dichte emissie arme vloeren en voor de voorstellen voor brongerichte oplossingen te behoeve van vermindering uitstoot stikstof en reductie van ammoniak

10.L03 Open brief aan Provinciale Staten over de situatie van de agrarische bedrijven (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L04 Verzoek aan Provinciale Staten om reactie op de aanvullende informatie ter ondersteuning van het voorstel voor een beter gedoogbeleid voor cannabis (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L05 Ter kennisneming aan Provinciale Staten informatie over arbeidsmigranten voor ouderenzorg in het Land van Cuijk. (BURGERBRIEF)

Bijlagen

10.L06 Ter informatie aan Provinciale Staten van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur RLI advies aangeboden aan de minister van BZK, de staatssecretaris van EZK en voorzitters van Eerste en Tweede Kamer over `Waardevol toerisme : onze leefomgeving verdient het`

11 Planningen en Overzichten

Bijlagen

11.A Lange termijnplanning GS

11.B Doorkijk statendagen komende 3 maanden, incl. nog te plannen activiteiten

11.C Stand van zaken moties en toezeggingen

12 Wat verder ter tafel komt

Bijlagen

13 Behandeladviezen Procedurevergadering 23 september 2019