De voorgestelde Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv) markeert een keerpunt in de Nederlandse volkshuisvesting. De overheid herneemt een actieve rol voor voldoende betaalbare kwalitatief goede woningen met de mogelijkheid van adequate zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Dit is vastgelegd in de Nationale Woon- en Bouwagenda en de Wvrv als wettelijke vertaling hiervan. Dit leidt tot wijzigingen in de Omgevingswet, Huisvestingswet, Woningwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Rond woonzorgvraagstukken zet de Wvrv 2 inhoudelijke richtingen uit. In de eerste plaats is de verplichting om te komen tot beleid voor de doelgroep ouderen en diverse aandachtsgroepen, zowel regionaal als lokaal. In de tweede plaats typeert de Wvrv enkele van deze aandachtsgroepen als urgente woningzoekenden. Daarnaast benadrukt de Wvrv een duidelijke rol- en taakverdeling tussen de verschillende overheden.

Bram Klouwen en Martin Bleijenburg van Companen nemen u in deze kennissessie mee wat de Wvrv voor u betekent, hoe u en uw gemeenschap het meest profijt kunnen hebben van de herpositionering van de volkshuisvesting en wat dit betekent voor de samenwerking tussen de diverse overheidslagen en de andere spelers op het woon-welzijn-zorg-domein.

Kijk webinar terug Icoon externe link Kijk webinar terug