Bossen houden water vast, zuiveren de bodem en de lucht, en reduceren  hittestress. Daarnaast kennen bosecosystemen een erg hoge soortenrijkdom. Tot slot leveren bossen een positieve bijdrage aan een gezonde en plezierige woon- en leefomgeving. 

Brabantse Bossenstrategie: 50 tot 65 miljoen bomen

Bomen zijn dus belangrijk en dragen bij aan de provinciale opgaven voor klimaat, leefomgeving, economie en natuur. De provincie Noord- Brabant heeft daarom in 2020 de Brabantse Bossenstrategie vastgesteld. Hierin spreekt de provincie 2 ambities uit ten aanzien van bos.
Concreet gaat het om de ontwikkeling van 13.000 ha nieuw bos vóór 2030. Dit komt neer op 50 tot 65 miljoen bomen en een oppervlakte ter grootte van de gemeente Breda. Een groot deel van het nieuwe bos (circa 8.000 ha) wordt gerealiseerd binnen het Natuurnetwerk Brabant. De overige 5.000 hectare wordt daarbuiten aangelegd. De provincie stimuleert initiatieven voor bosaanleg buiten Natuurnetwerk Brabant door middel van subsidies.
De tweede ambitie is om 60.000 hectare bestaand bos klimaatbestendig en brandveilig te maken voor 2050. Dit is een grote opgave. Daarom is deze ambitie opgeknipt in delen. In 2030 is 20.000 ha, in 2040 is 40.000 hectare en in 2050 is 60.000 ha bos gerevitaliseerd. Het grootste deel van deze bossen zal worden opgewaardeerd naar multifunctionele productiebossen (35.000 ha) en de rest wordt opgewaardeerd naar hoogwaardige natuurbossen.

In 2022 is het actieplan Brabantse bomen vastgesteld. Hierin is een uitwerking gegeven aan de Brabantse bossenstrategie, het bestuursakkoord 'Samen bouwen aan de kwaliteit van Brabant' en het Rijksbesluit van LNV met de gezamenlijke provincies 'Bos van de toekomst'

Vragen?

Wilt u meer weten of heeft u een specifieke vraag? Dan kunt u mailen naar bomen@brabant.nl.

Contact Brabantse bomen

Over Brabantse bomen

Zie ook