Daarnaast meten de provincie en de waterschappen de mate van verdroging in natuurgebieden die afhankelijk zijn van (grond)water.

Waarom zijn deze grondwatermeetnetten zo belangrijk?

De meetnetten worden gebruikt om de toestand en trends van de grondwaterkwantiteit- en kwaliteit in Brabant in beeld te brengen. Dit is bijvoorbeeld van belang om de effecten van het beleid te kunnen bepalen, te rapporteren aan de Europese Unie over de Kaderrichtlijn Water, strategische beleidsbeslissingen te nemen, het grondwatersysteem te bewaken en eventuele problemen te signaleren.

Welke vaste grondwatermeetnetten beheert de provincie?

Primair Meetnet Grondwaterstanden

Met ongeveer 300 meetpunten en 725 peilfilters meet de provincie real-time de grondwaterstanden en stijghoogten tot wel 500 meter diepte. Veel van deze meetpunten hebben een lange historie, waardoor ze een waardevolle en betrouwbare informatiebron vormen.  De meetreeksen van de peilbuizen bekijkt u via grondwaterstand.brabant.nl Meetgegevens en locaties van de overige meetpunten zijn ook op te vragen bij de Basis Registratie Ondergrond

Provinciaal Meetnet Grondwaterkwaliteit

Via 125 meetpunten met ongeveer 400 peilfilters onderzoeken we de chemische samenstelling van het grondwater. Verontreinigende stoffen zoals nutriënten, metalen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten en PFAS worden zorgvuldig geanalyseerd. Dit meetnet maakt ook deel uit van de brede screening (onderzoek) in het in het Nederlandse stroomgebied van de Maas.

Beleidsmeetnet Verdroging

In diverse natuurgebieden die van (grond)water afhankelijk zijn, volgen waterschappen en de provincie zogeheten abiotische randvoorwaarden (vocht, zuurgraad, nutriënten, zoutgehalte en bodemtype) en plantengroei. Dit biedt waardevol inzicht in de mate van verdroging en de trends in de Brabantse natuur.

Naast deze vaste meetnetten voert de provincie gerichte grondwatermonitoring uit in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden, infrastructurele projecten en gebieden met grondwaterverontreinigingen. Ook worden publieksgrondwatermeters ingezet om een actuele indruk van de grondwaterstand op specifieke locaties te geven.

Zie ook