Meetpunt grondwaterstanden

De meetnetten worden gebruikt om de toestand en trends van de grondwaterkwantiteit- en kwaliteit in Brabant in beeld te brengen. Dit is bijvoorbeeld van belang om de effecten van het beleid te kunnen bepalen, te rapporteren aan de Europese Unie over de Kaderrichtlijn Water, strategische beleidsbeslissingen te nemen, het grondwatersysteem te bewaken en eventuele problemen te signaleren. De provincie beheert de volgende meetnetten:

  • Primair meetnet grondwaterstanden
  • Provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit
  • Beleidsmeetnet verdroging

Daarnaast voert de provincie nog gerichte grondwatermonitoring in bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden en gebieden waar sprake is van grondwaterverontreinigingen.

Primair meetnet grondwaterstanden

Dit meetnet meet ieder uur de grondwaterstand en stijghoogten op ca. 300 meetpunten door heel Brabant. Direct onder het oppervlak, maar ook in diepere grondlagen, tot wel 500 meter diepte. Het meetnet heeft een lange meethistorie en vormt daardoor een waardevolle informatiebron. De meetreeksen van de peilbuizen bekijkt u via grondwaterstand.brabant.nl Meetgegevens en locaties van de overige meetpunten zijn ook op te vragen bij de Basis Registratie Ondergrond

  • Lees ook: ‘Beschikbaarheid van water’ op BrabantInZicht.nl voor meer inzicht in het verloop van de grondwaterstanden in de afgelopen decennia.

Provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit

Het provinciaal meetnet grondwaterkwaliteit vormt, in combinatie met landelijke meetpunten van het RIVM, een meetnet van 125 meetpunten verspreid over Brabant. Hierin meten we wat de kwaliteit is van het grondwater (enkele meters onder het maaiveld tot circa 25 meter onder het maaiveld). Het grondwater wordt o.a. geanalyseerd op zware metalen, nutriënten, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en opkomende stoffen zoals PFAS. Ook is het meetnet een onderdeel van de brede screening Maasstroomgebied, waarin bestrijdingsmiddelen en opkomende stoffen worden onderzocht in oppervlakte-, effluent- en grondwater. Lees ook: ‘Schoon en natuurlijk water’ op BrabantInZicht.nl voor meer inzicht in de meetgegevens van dit meetnet en de brede screening.

Beleidsmeetnet verdroging

In 29 natuurgebieden, die afhankelijk zijn van grond- en oppervlaktewater, meet dit meetnet de grond- en oppervlaktewaterstanden en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Ook de ontwikkeling van plantengroei in deze gebieden wordt gemonitord. Samen met waterschappen houdt de provincie zo in de gaten of de waterkwaliteit en –kwantiteit voor deze gebieden in orde zijn. De resultaten hiervan geven een beeld over de toestand en ontwikkelingen van verdroging.

Zie ook