Grondwaterbescherming in Brabant


Drinkwater in Brabant wordt gewonnen uit grondwater. Waterleidingbedrijven Brabant Water en Evides pompen dit grondwater op in 38 waterwingebieden. Grondwater is bacteriologisch betrouwbaar, de bodem beschermt het grondwater tegen verontreiniging en de bodem zorgt voor een natuurlijke zuivering.

Downloads

Daarom is voor de drinkwaterproductie uit grondwater slechts een beperkte zuivering nodig. Om de plekken waar grondwater wordt gewonnen als bron voor drinkwater schoon te houden en te beschermen tegen verontreinigingen legt de provincie beschermingszones vast in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. In deze verordening zijn alle beschermingsgebieden op een digitale kaart opgenomen. Er zijn verschillende beschermingszones. Iedere zone heeft zijn eigen beschermingsregels om het drinkwater niet aan te tasten. De plek waar het drinkwater wordt gewonnen is het waterwingebied. Daaromheen ligt een grondwaterschermingsgebied en/of een boringsvrije zone.

Buitenste schil

Een grondwaterbeschermingsgebied is de buitenste schil rondom een waterwingebied. Voor het grondwaterbeschermingsgebied gelden regels om het grondwater niet te vervuilen. Binnen deze gebieden zijn woningen, wegen en bedrijven toegestaan, maar er gelden wel wettelijke regels om vervuiling van het grondwater te voorkomen. Dit wordt ook wel de 25-jaarszone genoemd. In zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden (waar beschermende kleilagen ontbreken) is de 25-jaarszone bovendien omgeven door een 100-jaarszone. Mocht er iets misgaan (bijvoorbeeld door lozingen die in de grond komen), dan is er voldoende tijd om maatregelen te nemen om de zuivering van het drinkwater aan te passen. Binnen het waterwingebied is de reactietijd beperkter door de kortere duur voordat het verontreinigde grondwater de winputten bereikt. Wettelijk is vastgelegd dat de reactietijd ten minste 60 dagen moet zijn.

Boringsvrije zones

Bij boringsvrije zones bevindt zich in de ondergrond een aaneengesloten slecht doordringbare kleilaag. Deze gebieden zijn minder kwetsbaar voor verontreinigingen en aantastingen dan grondwaterbeschermingsgebieden. Hier gelden ook minder strenge regels. Als een deel van de winning boven en een deel van de winning onder een kleilaag plaatsvindt, kan er zowel een grondwaterbeschermingsgebied als een boringsvrije zone om de winning liggen.

Melding doen

Om vervuiling van het grondwater te voorkomen zijn bepaalde bouwactiviteiten verboden of aan regels gebonden. Voor zulke activiteiten moet u vooraf een melding doen. Dit doet u via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant behandelt de meldingen voor de provincie. U kan contact met hen opnemen via grondwater@odzob.nl tel. 088 - 369 03 69. Lees wat u kunt doen in het document 'Wat ik zelf kan doen om vervuiling te voorkomen'.

De exacte grenzen van de beschermingsgebieden kunt u raadplegen in:


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.