N65: de Rijksweg tussen Helvoirt en Vught


De rijksweg N65 tussen Tilburg en 's-Hertogenbosch is een drukke weg. De weg zorgt voor een goede doorstroming en het bereikbaar houden van omliggende dorpen, zoals Helvoirt en Vught, en de regio. Ook is het een weg die bepalend is voor het landschap en de leefbaarheid van Vught en Helvoirt.

Wat vooraf ging

Het Rijk, de provincie en o.a. gemeente Vught werken samen aan een aanpak voor het gedeelte van de N65 vanaf Helvoirt tot en met Vught. Plannen voor de reconstructie van de N65 zijn echter in december 2022 door de Raad van State vernietigd. Dit betekent dat het verbeteren van de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Vught en Helvoirt niet meer mogelijk meer was op de manier die de partijen voor ogen hadden.

Stikstofbelemmeringen

In 2023 heeft een taskforce onder leiding van gemeente Vught verkend of er nog mogelijkheden zijn voor een vervolg voor de plannen van de N65. Deze taskforce heeft in november 2023 een advies gedeeld met de betrokken partijen. U vindt dit advies en onderliggende rapportage onder “Documenten”.

Na intensief onderzoek concludeert de taskforce dat het VKA+ een goede basis blijft voor een vervolg met mogelijke ruimte voor verdere optimalisaties. De taskforce concludeert helaas ook dat een doorstart voorlopig niet mogelijk is. De N65 ligt dicht bij een aantal beschermde natuurgebieden en het stikstofvraagstuk belet daarom een doorstart. Een bittere pil voor alle betrokken partijen. 
Op dit moment is nog niet te zeggen hoe lang dat gaat duren. Partijen willen de planvorming weer oppakken, zodra er zicht is op het kunnen verkrijgen van een vergunning.

Hoe nu verder?

Op de kortere termijn is in ieder geval onderhoud aan de N65 nodig. Mogelijk zijn enkele aanvullende maatregelen te combineren met het onderhoud of te realiseren als aparte maatregel. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan maatregelen om de geluidsoverlast te beperken. Rijk, provincie en gemeente Vught gaan hierover verder met elkaar in gesprek.


Bestanden

Contact N65: de Rijksweg tussen Helvoirt en Vught

A. (Anja) Schievink