Samenwerkingsagenda BrabantStad Fiets

De provincie werkt, samen met Brabantse gemeenten en BUAS (Breda University of Applied Science), op alle fronten aan een volwaardige positie voor de fiets in het (mobiliteits)beleid. Hiervoor is de Samenwerkingsagenda BrabantStad Fietst 2019-2022 opgesteld.

Tour de Force

Tour de Force is de naam die de overheden in Nederland hebben gegeven aan de landelijke fietssamenwerking. Met Tour de Force werkt Brabant aan de schaalsprong Fiets. De Schaalsprong fiets heeft als doel dat we in 2027 20% meer kilometers fietsen dan in 2017.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Om de schaalsprong Fiets ook voor de lange termijn beleidsmatig te borgen werken rijk, provincies, vervoersregio’s en gemeenten aan het ‘Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2040’. Het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) bundelt de benodigde inzet op het gebied van fietsinfrastructuur, fietsparkeren en fietsstimulering die nodig is om de schaalsprong Fiets te bereiken. Met het NTF als basis kunnen overheden straks structurele afspraken maken over de financiering van alle projecten. Eind 2021 is een eerste versie van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets klaar.