Per onderwerp zijn in de verordening locaties tot op perceelniveau begrensd op een kaart. Hierdoor is duidelijk voor welke locaties de regels gelden. De geldende versie van de omgevingsverordening kunt u raadplegen.

Relatie met Omgevingsvisie

De onderwerpen die in de verordening staan, komen uit de provinciale omgevingsvisie en beleidskaders. Daarin staat wat de provincie van belang vindt en hoe de provincie die belangen wil realiseren. De verordening is daarbij een van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen.

Belangrijke onderwerpen Omgevingsverordening

  • omgevingskwaliteit
  • stedelijke ontwikkelingen
  • duurzame energie
  • natuurgebieden en andere gebieden met waarden
  • agrarische ontwikkelingen
  • overige ontwikkelingen in het buitengebied

Voor professionals

De samenwerking tussen provincie en gemeenten in de ruimtelijke ordening verloopt vaak digitaal. Om de samenwerking goed te laten verlopen zijn er een aantal e-formulieren beschikbaar. Deze staan bij elkaar op brabant.nl/werkafsprakenomgevingsinstrumenten.