Per onderwerp zijn in de verordening gebieden tot op perceelniveau begrensd op een kaart. Hierdoor is duidelijk voor welke gebieden de regels gelden. De geldende versie van de Interim omgevingsverordening kunt u raadplegen.

Relatie met Omgevingsvisie en Structuurvisie Ruimte

De onderwerpen die in de verordening staan, komen uit de provinciale omgevingsvisie en structuurvisie. Daarin staat wat de provincie van belang vindt en hoe de provincie die belangen wil realiseren. De verordening is daarbij een van de manieren om die provinciale belangen veilig te stellen.

Belangrijke onderwerpen Interim omgevingsverordening

  • omgevingskwaliteit
  • stedelijke ontwikkelingen
  • duurzame energie
  • natuurgebieden en andere gebieden met waarden
  • agrarische ontwikkelingen
  • overige ontwikkelingen in het buitengebied

Voor sommige onderwerpen zijn in de verordening regels opgenomen die rechtstreeks doorwerken naar de vergunningverlening bij gemeenten.

Voor professionals

De samenwerking tussen provincie en gemeenten in de ruimtelijke ordening verloopt vaak digitaal. Om de samenwerking goed te laten verlopen zijn er een aantal e-formulieren beschikbaar:

Aanmelden van ruimtelijke plannen door de gemeente:

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten gemeenten de provincie op de hoogte houden van alle stappen in een procedure voor een ruimtelijk plan

Wijzigingsverzoek begrenzing gebiedsaanduiding door de gemeente:

Soms past een nieuw gemeentelijk plan niet goed binnen een grens van een werkingsgebied dat binnen de Interim omgevingsverordening is opgenomen. In een aantal gevallen kan de gemeente dan een grenswijziging vragen(herbegrenzing).

Ontheffingsverzoek door de gemeente:

In bepaalde gevallen kunnen gemeenten ontheffing aanvragen om een ruimtelijke ontwikkeling die strijdig is met de Interim omgevingsverordening toch mogelijk te maken.

Zie ook