Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant


In het Ontwikkelperspectief en eerste uitvoeringsafspraken Stedelijk Brabant 2040 zet de provincie samen met het Rijk, de waterschappen en de 4 stedelijke regio’s van Brabant het langetermijnperspectief voor een duurzame ontwikkeling van het stedelijk netwerk in de provincie Noord-Brabant neer.

Er is de komende decennia nog een grote behoefte aan woningen en ruimte voor bedrijventerreinen. Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen hebben samen een strategie ontwikkeld die helpt om deze opgaven te realiseren, rekening houdend met ons milieu, landschap, water-, energie- en mobiliteitssysteem. Doel is gezonde en leefbare steden en dorpen. De basis voor het Ontwikkelperspectief Stedelijk Brabant 2040 (pdf, 8.4 MB) is de Verstedelijkingsstrategie Brabant 2040 (pdf, 28 MB). In deze verstedelijkingsstrategie hebben de samenwerkende partijen de opgaven onderzocht en de kernwaarden benoemd die aan de basis staan van onze aanpak. Die zijn vertaald naar 5 ontwikkelprincipes die in het Ontwikkelperspectief verder zijn uitgewerkt:

  1. Bodem en water als basis voor de verstedelijking.
  2. Landschap en natuur groeien mee met verstedelijking.
  3. Nieuwe woningen versterken bestaande stad en dorp.
  4. Mobiliteitstransitie maatwerk voor stad en dorp.
  5. Kwalitatieve werkgebieden als randvoorwaarden voor en circulaire economie

Besluitvorming Ontwikkelperspectief

Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten hebben het Ontwikkelperspectief in de zomer van 2023 in hun colleges en dagelijks besturen besproken. Op 26 oktober 2023 hebben de samenwerkende overheden ingestemd met het Ontwikkelperspectief in de Brabantbrede stuurgroep waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. De partijen werken hierin samen als één overheid. Na instemming pakken de partijen de uitvoering van de opgaven gezamenlijk op en vertalen die naar hun eigen beleid en een uitvoeringsagenda.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.