Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG)


Brabant staat voor grote opgaven in het landelijk gebied. Samen met partners gaat de provincie versneld aan de slag met (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG).

In het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) heeft het Rijk aan de provincies gevraagd om aan de slag te gaan met de uitwerking van de richtinggevende doelen en een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen. Het NPLG en BPLG zijn een grote kans voor versnelling van de uitvoering van het Brabantse beleid op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem, klimaat en landbouw.

Voorontwerp BPLG

Het voorontwerp BPL (pdf, 4.6 MB) is een volgende stap in de realisatie van de wettelijke en provinciale doelen voor natuur, water en klimaat in het landelijk gebied. In het Voorontwerp combineert de provincie deze doelen met een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers. Het voorontwerp geeft richting aan hoe de verschillende doelen bereikt kunnen worden en welke veranderingen er nodig zijn in het landelijk gebied. Zo zijn er maatregelen geformuleerd voor een duurzaam perspectief voor de landbouw en voor het herstel van natuur en water.

Vervolgproces 2024

Op basis van het voorontwerp gaat de provincie het gesprek aan over de wijze waarop deze doelen het beste bereikt kunnen worden. De komende maanden voeren de provincie, Brabantse partners en Provinciale Staten gesprekken over belangrijke keuzes, zoals de inrichting van overgangsgebieden en het zorgvuldig omgaan met beste landbouwgronden. Naast deze gesprekken wordt ook een plan-MER procedure doorlopen en een Sociaaleconomische Impact Analyse uitgevoerd om de sociaaleconomische en milieueffecten goed in beeld te brengen. Het ontwerp-BPLG wordt later dit najaar samen met de plan-MER ter inzage gelegd.

Eerste pakket BPLG maatregelen

De provincie heeft in 2023 een eerste pakket voor het BPLG (pdf, 91 kB) aan het Rijk aangeboden. Het bevat de Houtskoolschets landelijk gebied (pdf, 9.6 MB) én een pakket ‘no regret’-maatregelen (pdf, 89 kB) waar de provincie op korte termijn mee aan de slag wil. Uiterlijk 1 april 2024 dient de provincie het no-regretmaatregelenpakket met extra onderbouwing op doelbereik en effectiviteit opnieuw in bij het ministerie van LNV. Het Rijk toetst vervolgens dit pakket van maatregelen opnieuw. Op basis van die toetsingsronde wordt het duidelijkheid wanneer en hoeveel geld Brabant gaat ontvangen.

Samenhang met Ruimtelijk voorstel

In het ruimtelijk voorstel brengen we de opgaven in de fysieke leefomgeving tot en met 2050 in kaart. Daarbij komen 3 perspectieven ontwikkelingen bij elkaar:

  1. Natuur en Landbouw
  2. Ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie
  3. Leefbare steden en regio’s

Het BPLG vormt met opgaven op het gebied van natuur, water, bodem, klimaat en een duurzaam perspectief voor agrarische ondernemers een belangrijke bouwsteen voor het perspectief Natuur en Landbouw. Met het voorontwerp- BPLG scherpen we dit perspectief verder aan.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.