Deze video gaat over Beleidskader Leefomgeving 2030

Wonen, werken en recreëren, reizen, produceren en consumeren. Maar ook bijvoorbeeld herstel en ontwikkeling van de natuur, de energietransitie en aanpassingen van onze leefomgeving aan veranderingen in het klimaat. Alles wat we in Brabant doen vraagt ruimte; en die is schaars. De ruimte kom steeds meer onderdruk te staan. Slim en verantwoord gebruik van de beschikbare ruimte is dan ook cruciaal. Het beleidskader Leefomgeving helpt om gebiedsgericht samen te werken aan de beste oplossingen.

Ontwikkeling van het beleidskader

Na de start in februari 2022 heeft de provincie Noord-Brabant de afgelopen periode intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het beleidskader Leefomgeving. In de startnotitie wordt uitgegaan van één beleidskader. Daarin wordt gefocust op zowel het uitwerken van diep, rond en breed werken volgens het gedachtegoed van de Omgevingsvisie (deel A), als het vastleggen van geactualiseerd verstedelijkingsbeleid (deel B). Echter, op basis van adviezen van de Commissie m.e.r. en Brabant Advies, en inbreng van bijna 150 deelnemers tijdens een beleidskader-stakeholderbijeenkomst op 2 juni, zijn er nieuwe inzichten ontstaan. Die hebben geleid tot de keuze voor 2 beleidskaders: het concept beleidskader Wonen en Werken en het ontwerp beleidskader Leefomgeving. Elk opgesteld vanuit de eigen opdracht maar met een duidelijke samenhang.

De provincie geeft samen met partners vorm aan de inrichting van die leefomgeving. De Brabantse omgevingsvisie is daarvoor het uitgangspunt. We geven richting, stimuleren beweging en maken mogelijk. Of het nu gaat om een passend aanbod voor de enorme woningbehoefte, vitale dorpen en steden of een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. Het gaat om: de juiste plek, de juiste vorm en het juiste moment. En met een gezonde balans tussen samenleving, economie en natuur. Dat vraagt om maatwerk per gebied, waarbij de kwaliteiten van elk gebied centraal staan en vraagstukken in volle samenhang worden bezien.

Zo maken we samen Brabant elke dag een stukje mooier en beter. En zo geven we de kwaliteit van onze Brabantse leefomgeving door aan volgende generaties.

Proces

Het beleidskader Leefomgeving helpt de Provincie Noord-Brabant (en haar partners) met integrale afwegingen en keuzes maken en is als kader uitermate waardevol om de ruimtelijke puzzel in Brabant te leggen. Vooruitlopend de besluitvorming door Provinciale Staten (PS), wordt het beleidskader als afwegingskader gehanteerd voor de aanpak van de nationale opgaven en het leggen van ‘de ruimtelijke puzzel’. De besluitvorming over het beleidskader Leefomgeving door PS vindt waarschijnlijk uiterlijk in mei 2023 plaats.

Meer informatie

Lees: Beleidskader Leefomgeving