Aanvragen vergunning of meldingen inzake natuur


Als u activiteiten of projecten wilt ondernemen in de buurt van een beschermd natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied, kan het zijn dat u een vergunning Natuurbeschermingswet moet aanvragen.

Vergunningverlening tijdelijk stilgelegd

De resultaten van de natuurdoelanalyses voor 15 Brabantse Natura 2000-gebieden laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook voor projecten om te verduurzamen kan, in elk geval tijdelijk, geen vergunningverlening plaatsvinden. Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd. Meer informatie over het (tijdelijk) stopzetten van de vergunningverlening vindt u in: Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant

Wanneer aanvragen

Het kan zijn dat u een vergunning of ontheffing nodig hebt of een melding moet doen bij:

1. Activiteiten die effecten kunnen hebben op een of meerdere Natura 2000-gebieden

Een kaart (pdf, 911 kB) toont de gebieden in Brabant die onder de Wet natuurbescherming vallen. Niet de locatie of handeling is hierbij van belang, maar het effect op een beschermd gebied. Voor de in Brabant gelegen activiteiten is de provincie bevoegd om te beslissen op de aanvraag. Dit geldt zowel voor nieuwe projecten en activiteiten als voor verandering van bestaande activiteiten in en buiten deze gebieden.

2. Activiteiten die effect kunnen hebben op de beschermde dieren en planten

Deze soorten kunnen voorkomen in Natura 2000-gebieden, maar ook daarbuiten. Het kan zijn dat u naast een vergunning voor activiteiten de effecten kunnen hebben op een Natura 2000-gebied ook een ontheffing nodig heeft vanwege het effect op beschermde dieren en planten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld het bouwen of slopen, maar ook de opvang van beschermde inheemse diersoorten.

3. Activiteiten om schade en overlast van dieren te bestrijden

Dieren kunnen schade veroorzaken aan landbouwgewassen of bijvoorbeeld de veiligheid van het vliegverkeer in gevaar brengen. In bijzondere gevallen kan het daarom nodig zijn om dieren te doden of te verjagen.

4. Kappen of herplanten van Bossen of andere houtopstanden

Als u in het buitengebied bomen gaat kappen kan het zijn dat u hiervoor een melding moet doen.

Aanvraagformulier

De aanvraagformulieren voor de Wet natuurbescherming vindt u in het loket:

De provincie is bevoegd gezag maar de uitvoering gebeurt door de omgevingsdienst.

Kosten vergunningaanvraag

Aan het in behandeling nemen van uw aanvraag zijn kosten verbonden. De hoogte hiervan vindt u in de Legesverordening Provincie Noord-Brabant


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.