Regionale samenwerking SLA


Het doel van het Schone Lucht Akkoord (SLA) is om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een gezondheidswinst van minimaal 50% in 2030 ten opzichte van 2016. Ook de provincie Noord-Brabant heeft het Schone Lucht Akkoord ondertekend, net als veel Brabantse gemeenten.

Op dit moment zijn nog niet alle Brabantse gemeenten deelnemer aan het SLA en geven kleinere gemeenten aan dat zij het lastig vinden om te komen tot adequate maatregelen die bijdragen aan de SLA-doelstellingen. Samenwerking van gemeenten en provincie in de uitvoering van het luchtbeleid levert belangrijke voordelen op. Hoe meer gemeenten deelnemen en maatregelen doorvoeren, hoe groter de gezondheidswinst.

Brabantse gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord

Om dit te bereiken is de provincie Noord-Brabant gestart met het project ‘Pilot Regionale samenwerking Schone Lucht - Deelname Brabantse gemeenten aan het Schone Lucht Akkoord'. Hierbij wordt (kleinere) gemeenten ondersteuning geboden bij het treffen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit en aansluiting bij het SLA. Het project kent 3 stappen en heeft een aantal bruikbare documenten opgeleverd. Deze zijn via Documenten en bestanden onderaan deze pagina te raadplegen.

Stap 1: Inventariseren bereidheid deelname aan het SLA

Inventariseren van de stand van zaken van zowel deelnemende als niet-deelnemende gemeenten aan het SLA. Op basis hiervan zijn de lessons learned (pdf, 449 kB) samengevat en zijn ‘routekaarten’ opgesteld voor de regio's Hart van Brabant (pdf, 1.8 MB), Noordoost-Brabant (pdf, 2 MB), West-Brabant (pdf, 2.7 MB) en Zuidoost-Brabant. (pdf, 2.1 MB) Dit inspiratiedocument geeft aan voor welke opgaven welke maatregelen in te zetten zijn. Dit biedt de inhoudelijke basis voor de uitvoeringsagenda’s en geeft gemeenten meer inzicht in (en daarmee meer grip op) wat er nodig is voor een betere luchtkwaliteit.

Stap 2: Vormgeven van deelname aan het SLA

Opstellen van een rekenleidraad (pdf, 777 kB) waarmee een gemeente kan inschatten wat de benodigde acties en capaciteit zijn voor deelname aan het SLA. Verder zijn suggesties voor samenwerking (pdf, 261 kB) gedaan: op welke thema’s en binnen welke gremia kan hiervoor de samenwerking worden gezocht. Deze suggesties zijn gebaseerd op de beleidsanalyse die heeft geleid tot de routekaart; de enquête die in oktober 2023 is uitgezet onder alle niet-deelnemende gemeenten en de input die is geleverd tijdens de regionale bijeenkomst Schone Lucht Akkoord Noord-Brabant op 23 oktober 2023. Gemeenten die besluiten deel te nemen aan het SLA kunnen hiervoor het format voor het opstellen van een collegevoorstel (pdf, 148 kB) gebruiken. Deze is gebaseerd op de voorstellen van al deelnemende gemeenten.

Stap 3: Klaarmaken voor de uitvoering

Gemeenten worden ondersteund in de praktische kant van deelname. Gemeenten die deelnemer zijn of deelnemer willen worden, krijgen hulp om de uitvoeringsagenda in te vullen (gebaseerd op het landelijke format). Dit gebeurt zoveel mogelijk in regionale samenwerking. Gemeenten zijn uiteraard zelf verantwoordelijk voor de interne afstemming over en de vaststelling van de gemeentelijke uitvoeringsagenda’s. Tijdpad: 1ste helft 2024.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Het Schone Lucht Akkoord

De provincie en 21 Brabantse gemeenten hebben het Schone Lucht Akkoord (SLA) mede ondertekend. Het doel? Een flinke gezondheidswinst in 2030.