De Brabantse ondergrond biedt de mogelijkheid tot het leveren van grondstoffen, het bufferen en leveren van energie en opslag van (afval)stoffen en gassen. Maar ook levert ze grondwater dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening en menselijke consumptie (zoals bier en frisdranken). Aardwarmte kan gebruikt worden voor de verwarming van woonhuizen (Koude Warmte Opslag). Maar ook voor warmtewinning en opwekking van elektriciteit (ultra diepe geothermie). De provincie heeft een standpunt ingenomen tegen de opslag van radioactief afval en tegen de winning van schaliegas. Hiermee draagt zij zorg voor een schone en veilige leefomgeving in Brabant.

Beleidsvisie Ondergrond

De visie op het gebruik van de ondergrond is een visie op hoofdlijnen. Randvoorwaarden en richtinggevende principes zijn de basis voor de visie. Er is nog veel onzeker over de mogelijke activiteiten in de ondergrond en over de effecten, risico’s, de opbrengsten daarvan. Ook spelen de mondiale energiemarkt en maatschappelijk draagvlak een rol. Op basis van deze randvoorwaarden en richtinggevende principes en de nu bekende potenties in de ondergrond is een voorkeursvolgorde ontstaan. Zie de Beleidsvisie Ondergrond in Noord-Brabant.

Landelijke Structuurvisie Ondergrond(STRONG)

Provincie Noord-Brabant neemt deel aan het landelijke project STRONG via het Bestuurlijk Beraad STRONG en de subwerkgroep Mijnbouw. Duurzaam gebruik en beheer van de ondergrond wordt verankerd en ruimtelijk uitgewerkt in de Structuurvisie Ondergrond. De Structuurvisie Ondergrond biedt na vaststelling het ruimtelijke afwegingskader voor activiteiten in de ondergrond die van nationaal belang zijn. Het gaat daarbij om mijnbouwactiviteiten en het borgen van de beschikbaarheid van schoon drinkwater voor nu en in de toekomst. Daarbij wordt rekening gehouden met andere belangen en functies die raken aan de ondergrond. Begin 2016 zal de Structuurvisie Ondergrond worden vastgesteld.

Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau Structuurvisie Ondergrond

Begin 2015 heeft de Zienswijzeprocedure voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van de Structuurvisie Ondergrond plaatsgevonden. In de NRD is aangegeven welk onderzoek er nodig is voor het Milieu Effect Rapport (MER) dat wordt opgesteld ten behoeve van de Structuurvisie Ondergrond. Keuzes en uitspraken over specifieke ondergrondse activiteiten en gebieden zijn in dit stadium nog niet aan de orde. Dit speelt wanneer de ontwerp-Structuurvisie, plan MER en MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) gereed zijn. Dan vindt eveneens een zienswijzeprocedure plaats (begin 2016). Gelet op het belang van een integrale afweging wordt geen aparte structuurvisie Schaliegas meer opgesteld.

Zie ook