De Brabantse ondergrond biedt de mogelijkheid tot het leveren van grondstoffen, het bufferen en leveren van energie en opslag van (afval)stoffen en gassen. Maar ook levert ze grondwater dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening en consumptiegoederen. Aardwarmte kan gebruikt worden voor de verwarming van woonhuizen (Koude Warmte Opslag). Maar ook voor warmtewinning en opwekking van elektriciteit (ultra diepe geothermie). De provincie heeft een standpunt ingenomen tegen de opslag van radioactief afval en tegen de winning van schaliegas. Hiermee draagt zij zorg voor een schone en veilige leefomgeving in Brabant.

Beleidsvisie Ondergrond

De visie op het gebruik van de ondergrond is een visie op hoofdlijnen. Randvoorwaarden en richtinggevende principes zijn de basis voor de visie. Er is nog veel onzeker over de mogelijke activiteiten in de ondergrond en over de effecten, risico’s, de opbrengsten daarvan. Ook spelen de mondiale energiemarkt en maatschappelijk draagvlak een rol. Op basis van deze randvoorwaarden en richtinggevende principes en de nu bekende potenties in de ondergrond is een voorkeursvolgorde ontstaan. Zie de Beleidsvisie Ondergrond in Noord-Brabant.

Op basis van het beleidskader Milieu gaat de provincie vanaf 2024 aan de slag om de beleidsvisie uit te werken tot een gebiedsgerichte driedimensionale uitwerking van het ondergrond beleid. Dan wordt gekeken naar de verschillende lagen in de ondergrond en hoe deze lagen zich tot elkaar verhouden.

Landelijke Structuurvisie Ondergrond

De Structuurvisie Ondergrond richt zich op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn. Hierin zijn de beleidsopgaven uitgewerkt die betrekking hebben op de nationale belangen ‘drinkwatervoorziening’ en ‘mijnbouwactiviteiten’, zoals de winning van olie, gas en aardwarmte en opslag van stoffen in de ondergrond. Het is een gezamenlijke visie van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Zie ook