Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027


Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie (2023-2027) voor Nederland is gezamenlijk opgesteld door het Rijk, de provincies en de Unie van Waterschappen. Het GLB biedt subsidies die landelijk en provinciaal worden opengesteld voor agrariërs, waterschappen, kennisaanbieders en samenwerkingsverbanden.

GLB

Het GLB 2023-2027 voor Nederland is in december 2022 door de Europese Commissie goedgekeurd. Het Rijk en de provincies zijn nu, samen met de waterschappen, aan de slag met subsidieopenstellingen voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw en een leefbaar platteland.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid Europa

De landen van de Europese Unie maken samen het zogeheten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 2023-2027. Voorheen waren het EU-garantiefonds, voor inkomensondersteuning en markt- en prijsbeleid, en het plattelandsontwikkelingsprogramma losse programma’s. In het GLB 2023-2027 zijn deze twee fondsen, voor meer samenhang, samengevoegd in één programma. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid kent in totaal 22 regelingen, die geclusterd zijn naar zes categorieën van GLB-subsidies. Deze subsidies kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt.
De lidstaten mogen binnen de kaders van het GLB er hun eigen invulling aan geven. Dit is afgestemd met de verschillende stakeholders zoals de land- en tuinders en hun belangenorganisaties, en die voor natuur, milieu en dierenwelzijn. Het deel van het GLB dat betrekking heeft op het plattelandsontwikkelingsprogramma (voorheen POP3) wordt vooral uitgevoerd door de provincies.

Voor welke doelen gaat Nederland?

Al jaren behoort de Nederlandse landbouw tot de meest innoverende ter wereld. Daarbij lag de focus op kostenverlaging, schaalvergroting en productieverhoging. Dat heeft de natuur en een leefbaar platteland onder druk gezet. Er is daarom een flinke verandering nodig. Die verandering vraagt veel van agrarische ondernemers, samen met ketenpartijen, overheid, financiers en consumenten. De grootste uitdaging ligt in het verbeteren van het milieu, de biodiversiteit (De verscheidenheid aan leven in een bepaald gebied.), de waterkwaliteit en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij is voldoende inkomen voor de boer noodzakelijk. Dit alles is nodig voor de ontwikkeling naar een toekomstbestendige landbouw. Bovendien wordt steun verleend voor de leefbaarheid van plattelandsgebieden.

Uitvoering regelingen

De GLB-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en regelingen per provincie, er zijn in totaal 22 regelingen. Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) wordt in provinciaal verband uitgevoerd in samenwerking met de Brabantse collectieven.

Aanvragen subsidies

Het aanvragen van subsidies van deze provincies gaat via Stimulus programmamanagement. Stimulus programmamanagement is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de provinciale GLB-subsidies. Meer informatie hierover en alle subsidie technische informatie is te vinden op de website van stimulus.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief met info over GLB- en andere EU-regelingen voor Brabant. Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen via glb@stimulus.nl of (040) 237 59 04.

Rijksregelingen

RVO voert verschillende rijksregelingen uit zoals bijvoorbeeld kennisvouchers, samenwerking voor innovatie (EIP), en samenwerking in veenweidegebieden en Natura 2000-overgangsgebieden. Daarnaast voert RVO ook de grondgebonden betalingen uit, zoals de hectarepremie (conditionaliteiten) en de ecoregelingen.


Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

GLB subsidies

Meer informatie over de landelijke GLB subsidies vindt u op stimulus.nl.