Aanpassen verouderde stallen

In 2017 heeft de provincie de regels voor de toegestane hoeveelheid uitstoot van ammoniak uit stallen aangescherpt. Het gaat dan over het huisvestingssysteem dat is toegepast om in de stal dieren te kunnen houden en over de bouw van de stal zelf. Deze regels zijn te vinden in de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) (artikelen 2.66 t/m 2.70 en bijlage 2).

Vanaf 1 juli 2024 geldt dat:

  • een veehouderij op bedrijfslocatieniveau moet voldoen aan de eisen van de IOV (artikel 2.66 lid 1 a), óf
  • ieder verouderd huisvestingssysteem moet zijn aangepast aan de eisen van de IOV (artikel 2.66 lid 1 b).

Voldoen zonder aanpassing van stallen

In de Interim omgevingsverordening zijn ook mogelijkheden opgenomen waarmee een veehouder zonder aanpassing van verouderde huisvestingssystemen aan de ammoniakreductie-eisen kan voldoen. Het gaat om regelingen voor:

  • het voldoen door het houden van minder dieren;
  • natuurinclusieve veehouderijen;
  • veehouders die uiterlijk op 1 januari 2028 stoppen.

Routekaart stalaanpassingen Noord-Brabant 2024

In 2022 is de Routekaart Stalaanpassingen Noord-Brabant 2024 vastgesteld. De Routekaart geeft een overzicht van de mogelijkheden voor veehouders om hun bedrijf te laten voldoen aan de eisen van de (I)OV en hoe zij daar ondersteuning bij kunnen krijgen vanuit de provincie. Ook geeft de Routekaart aan hoe de provincie hierin samen werkt met gemeenten en omgevingsdiensten. De Routekaart wordt herzien, waarbij de wijzigingen worden verwerkt die zijn opgetreden sinds het vaststellen van de eerste Routekaart medio 2022: de recente besluitvorming in Uw Staten, gerechtelijke uitspraken en kabinetsbesluiten. Streven is de herziene Routekaart medio april 2023 vast te stellen.

Zie ook