Aanpassen verouderde stallen

In 2017 heeft de provincie de regels voor de toegestane hoeveelheid uitstoot van ammoniak uit stallen aangescherpt. Het gaat dan over het huisvestingssysteem dat is toegepast om in de stal dieren te kunnen houden en over de bouw van de stal zelf. Deze regels zijn te vinden in de Omgevingsverordening Noord-Brabant (artikelen 3.98 t/m 3.102 en bijlage VI).

Hoofdregel is dat verouderde stalsystemen op 1 juli 2024 moeten voldoen aan de ammoniakemissie-eisen die in bijlage VI staan. Voor melkrundvee- en kalverenhouderijen geldt als datum 1 januari 2026. Een veehouder heeft daarbij de keuze om:

  • op bedrijfslocatieniveau te voldoen, of
  • met ieder verouderd huisvestingssysteem te voldoen.

Voldoen zonder aanpassing van stallen

In de Omgevingsverordening zijn ook mogelijkheden opgenomen waarmee een veehouder zonder aanpassing van verouderde huisvestingssystemen aan de ammoniakemissie-eisen kan voldoen. Het gaat om regelingen voor:

  • het voldoen door het houden van minder dieren;
  • natuurinclusieve veehouderijen; en
  • veehouders die uiterlijk op 1 januari 2028 stoppen.

Routekaart stalaanpassingen Noord-Brabant 2024

In 2022 is de Routekaart Stalaanpassingen Noord-Brabant 2024 vastgesteld. De Routekaart geeft een overzicht van de mogelijkheden voor veehouders om hun bedrijf te laten voldoen aan de ammoniakemissie-eisen van de Omgevingsverordening en hoe zij daar ondersteuning bij kunnen krijgen vanuit de provincie. Ook geeft de Routekaart aan hoe de provincie hierin samen werkt met gemeenten en omgevingsdiensten. De Routekaart wordt herzien, waarbij de wijzigingen worden verwerkt die zijn opgetreden sinds het vaststellen van de eerste Routekaart medio 2022: recente besluitvorming, gerechtelijke uitspraken en kabinetsbesluiten. Streven is de herziene Routekaart medio 2024 vast te stellen.

Zie ook