Aanvrager/Melder
Brabant Water
Locatie
'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
ambtshalve wijziging Pompstation Welschap
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer M. Maessen
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2016-5722
Datum laatste wijziging
30-01-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail