Aanvrager/Melder
N.V. Organon
Locatie
Oss, Molenstraat 110
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Geldigheid
Vanaf 16.08.2023
Omschrijving
verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 8.4, lid 1, van de Wet milieubeheer en artikel 3.2, lid 8, van het Activiteitenbesluit m.b.t. aspect lozen grondwater milieubeheer
Verlening
Download N.V. Organon - Oss - melding activiteitenbesluit milieubeheer PDF Download besluit
Projectleider
O. de Jong
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
2023-030875
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail