Gemeente: Sint Anthonis

 1. Cleanergy B.V. - Wanroij - omgevingsvergunning

  17-09-2019

  Het betreft een aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo), voor de activiteiten milieu (revisie), bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verhogen van de mestverwerkingscapaciteit bij een bestaand mestverwerkingsbedrijf en groene energie leverancier met een co-vergistinginstallatie. De aanvraag gaat over Straatscheveld 2 te Wanroij.

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Straatscheveld 2 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Landbouwbedrijf Albers B.V. - Landhorst - omgevingsvergunning

  29-07-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 5 november 2010 met kenmerk 2349759 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik en het intrekken van voorschrift 7.1.3 van de vigerende vergunning.

  Bron: Vergunningen Locatie: Landhorst, Boekelsebaan 12 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Maatschap Landbouwexploitatiebedrijf A. Cornelissen B.V. en A.M.L. Cornelissen - Oploo - omgevingsvergunning

  29-07-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de revisievergunning d.d. 15 juli 2011 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik. De inrichting is gelegen aan de Watermolenstraat 16 te Oploo.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oploo, Watermolenstraat 16 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Landbouwbedrijf Albers B.V. - Landhorst - omgevingsvergunning

  12-07-2019

  Op 5 februari 2018 is besloten een intrekkingsprocedure op te starten om de huidige vergunningrechten voor het in werking hebben van een co-vergistingsinstallatie met de daarmee samenhangende installaties en opstallen en het houden van dieren in stal 6 (m.u.v.één paard) en stal 7 voor de inrichting gelegen aan de Boekelsebaan7 en 12 gedeeltelijk in te trekken.

  Bron: Vergunningen Locatie: Landhorst, Boekelsebaan 7 Soort: Omgevingsvergunning
 5. B.V. Landgoed De Princepeel - Wanroij - omgevingsvergunning

  24-01-2019

  Het betreft een aanvraag voor de activiteiten bouwen, milieu, handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het wijzigen van een mestverwerkingsinstallatie met vergistingsinstallatie. De beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3. van de Wabo. Ingevolge artikel 1.1, lid 1 onder a, gelezen in samenhang met categorie 10, onder 10.1 van bijlage 1 van de Crisis-en herstelwet is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van deze wet van toepasssing op het besluit.

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Molenstraat 40 Soort: Omgevingsvergunning
 6. Landbouwexploitatiebedrijf Cornelissen B.V. - Rijkevoort-De Walsert - omgevingsvergunning

  01-02-2018

  Wet milieubeheer MER-beoordeling Landbouwexploitatiebedrijf Cornelissen B.V. is voornemens om de varkenshouderij te veranderen. Dit betreft een interne verbouwing in diverse stallen binnen de inrichting. Deze richt zich vooral op het weghalen van gespeende biggen, voor een hogere biosecurity status. Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 31 januari 2018 besloten dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Rijkevoort-De Walsert, Walsert 12 Soort: Omgevingsvergunning
 7. Kwaliflex B.V. - Wanroij - omgevingsvergunning

  25-02-2016

  Het betreft het uitbreiden van de werktijden en afvalstoffen, het wijzigen van procesinstallaties, inrichtingsgrens en opslagvoorzieningen en het plaatsen van silo's, containers, geluidschermen en een weeghokje aan de Molenstraat 40 te Wanroij. Concreet wordt verzocht om een vergunning voor het veranderen van de inrichting, het (ver)bouwen van bouwwerken en het handelen in strijd met het bestemmingsplan. Tevens is gebleken dat het noodzakelijk is om een maatwerkvoorschrift te stellen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Molenstraat 40 Soort: Omgevingsvergunning