Deze video gaat over Pacht en beheer

Zolang deze doelen nog niet zijn gerealiseerd, geeft de provincie deze gronden in pacht uit. Als het mogelijk is, zorgen we er samen met de pachter al wel voor dat door specifieke gebruiksvoorschriften wordt voorgesorteerd op het uiteindelijke doel. Op gronden die zijn gelegen binnen het Natuurnetwerk Brabant mag bijvoorbeeld geen mest aangewend worden en geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. We noemen dat: 'Beheer op maat'.;

Duurzaam beheer

Maar ook voor onze andere gronden vinden we duurzaam beheer belangrijk. De gebruiksvoorwaarden houden daarom rekening met duurzaamheidsdoelstellingen op de thema’s: bodem, water en biodiversiteit. Het gebruik van glyfosaathoudende gewasbeschermingsmiddelen is bijvoorbeeld verboden. Ondernemers, die op basis van een duurzaamheidscertificaat een bijdrage leveren, hebben zelfs een voordeel bij de gunning. Hierdoor beschikte in 2021 meer dan 75% van onze pachters over één of meerdere duurzaamheidscertificaten. Zie voor een verdere uitleg de pagina Duurzaamheidsscore

Beheertermijn

Omdat de provincie de gronden meestal snel nodig heeft voor de inrichting tot natuur, de aanleg van een weg of om te ruilen tegen grond die voor de provincie op een doelplek ligt, is de beheertermijn vaak één jaar. Maar als de planning het mogelijk maakt, kan het zijn dat grond voor 2 of zelfs 3 jaar wordt aangeboden. Maar beheer is dus uiteindelijk altijd tijdelijk.

Zie ook