Daarnaast voeren GS een groot aantal regelingen van de rijksoverheid uit en houden zij toezicht op de gemeentebesturen. De gedeputeerden zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. GS worden voorgezeten door de commissaris van de Koning en vergaderen tenminste éénmaal in de week. De besluiten worden openbaar gemaakt door publicatie van de openbare besluitenlijst. Publicatie vindt meestal direct na de vergadering plaats.

Nevenfuncties Gedeputeerde Staten 

Gedeputeerden kunnen naast hun werk als lid van Gedeputeerde Staten nevenfuncties vervullen. Dit is mogelijk, zolang de nevenfuncties niet wettelijk verboden of ongewenst zijn. Op grond van de Provinciewet meldt een gedeputeerde zijn of haar voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan Provinciale Staten. Dit geldt ook voor de Commissaris van de koning.

Werkwijze bekendmaken nevenfuncties

Wanneer Gedeputeerden of de Commissaris van de Koning het voornemen hebben om een nevenfunctie te aanvaarden, melden zij dit met een memo (via de griffier) aan Provinciale Staten. Dit voornemen is dan openbaar en wordt besproken in het presidium. De leden van het presidium kunnen hun vragen, opmerkingen en/of bezwaren dan kenbaar maken. De griffie zorgt ervoor dat deze opmerkingen bij de gedeputeerde of de commissaris van de koning terecht komen.  
 
Als een gedeputeerde of commissaris nog geen concreet voornemen heeft tot aanvaarding van een nevenfunctie kan hij of zij ook mondeling van gedachten wisselen met het Presidium. Dat gebeurt in beslotenheid, omdat openbaarheid niet passend is als er nog een sollicitatietraject voor de nevenfunctie gevolgd moet worden. Mondt dit proces uit in een definitief voornemen tot aanvaarding van de nevenfunctie dan wordt alsnog de openbare, hierboven beschreven procedure gevolgd.