Provinciaal archiefbeheer: jaarverslagen


De provinciearchivaris houdt toezicht op de vorming en het beheer van de archieven die nog in het provinciehuis of elders namens de provincie bewaard worden. Jaarlijks brengt hij verslag uit aan Gedeputeerde Staten over zijn werkzaamheden en bevindingen.

De provinciearchivaris van Noord-Brabant voert het beheer over de archieven van de provincie die aan hem zijn overgedragen. Ze zijn 20 jaar of ouder en opgeslagen in het archiefdepot van de provincie in De Citadel aan de Zuid Willemsvaart in ’s-Hertogenbosch. Daar zijn ze in principe door iedereen te raadplegen. De jongere archieven liggen bij de provincie. Het oudste deel daarvan is nog een papieren archief. Het jongste deel bestaat grotendeels alleen in digitale vorm.


Bestanden

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.