Brabantadvies werkt intersectoraal, en met een brede maatschappelijke verankering, en verenigt 4 Brabantse  adviesraden: de Sociaal-Economische Raad Brabant, Provinciale Raad voor de Leefomgeving, Provinciale Raad Gezondheid en Young Professionals Brabant. Deze 4 adviesraden vormen een breed, gevarieerd netwerk dat reikt tot in de haarvaten van de Brabantse samenleving. Dit netwerk levert BrabantAdvies expertise, ervaring en inzichten die de basis vormen van hun  adviezen. Binnen het adviesstelsel blijft ruimte voor sectorale herkenbaarheid van de adviesraden. 

Website BrabantAdvies

Overige adviescommissies

Naast BrabantAdvies kent de provincie nog de Adviescommissie Kunsten, de Adviescommissie Amateurkunst en de Adviescommissie Impulsgelden. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) hebben deze commissies ingesteld om haar te adviseren over de gehele breedte van de kunstensector, van amateur tot professional. De commissies geven gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsontwikkeling en over de diverse paragrafen van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur. GS benoemen de onafhankelijke leden voor een periode van 2 jaar, die ze maximaal 2 keer met eenzelfde aantal jaren verlengen.

Contact

BrabantAdvies en andere adviesorganen