Brabantadvies werkt intersectoraal, en met een brede maatschappelijke verankering, en verenigt 4 Brabantse  adviesraden: de Sociaal-Economische Raad Brabant, Provinciale Raad voor de Leefomgeving, Provinciale Raad Gezondheid en Young Professionals Brabant. Deze 4 adviesraden vormen een breed, gevarieerd netwerk dat reikt tot in de haarvaten van de Brabantse samenleving. Dit netwerk levert BrabantAdvies expertise, ervaring en inzichten die de basis vormen van hun  adviezen. Binnen het adviesstelsel blijft ruimte voor sectorale herkenbaarheid van de adviesraden. 

Website BrabantAdvies

Overige adviescommissies

Naast BrabantAdvies heeft de provincie nog een aantal adviescommissies met een specifieke expertise ingesteld.

De provinciale Retailadviescommissie brengt onafhankelijk advies uit aan gemeenten en provincie. Advies kan worden aangevraagd over nieuwe ruimtelijke detailhandelsplannen en –ontwikkelingen, ((sub)regionale) detailhandels- en centrumvisies en daarmee samenhangende transformaties. De commissie adviseert ook ongevraagd op basis van trends in de detailhandelsontwikkelingen die projectoverschrijdend zijn.

De Adviescommissie Kunsten, de Adviescommissie Amateurkunst en de Adviescommissie Impulsgelden adviseren over de gehele breedte van de kunstensector, van amateur tot professional. De commissies geven gevraagd en ongevraagd advies over de beleidsontwikkeling en over de diverse paragrafen van de Subsidieregeling Hedendaagse Cultuur. GS benoemen de onafhankelijke leden voor een periode van 2 jaar, die ze maximaal 2 keer met eenzelfde aantal jaren verlengen.