Procedure tot benoeming

Aan de benoeming van een burgemeester gaat een uitgebreide procedure vooraf, die wordt geleid door de commissaris van de Koning. De gemeenteraad speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol, onder andere bij het opstellen van het profiel van de burgemeester. Een vertrouwenscommissie uit de raad krijgt inzage in alle sollicitaties. Deze vertrouwenscommissie doet een voordracht aan de raad. De gemeenteraad draagt dan een kandidaat voor benoeming voor. 

De benoeming gebeurt door de Kroon: de koning en de verantwoordelijke minister. In dit geval is dat de minister van Binnenlandse Zaken. Na gemiddeld 6 maanden wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd en door de commissaris van de Koning beëdigd. Burgemeesters worden benoemd bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar.

Herbenoeming

Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester worden herbenoemd. De gemeenteraad heeft hierin de grootste stem. Een procedure tot herbenoeming wordt 8 tot 9 maanden van tevoren gestart. Hierbij speelt ook de vertrouwenscommissie uit de Raad een rol, die doet een voordracht tot herbenoeming aan de Raad. Die besluit over de voordracht die dan weer via de commissaris naar de minister gaat.

Waarnemend burgemeester

Als een gemeente plotseling geen burgemeester meer heeft, bijvoorbeeld door ziekte of overlijden, benoemt de commissaris van de koning een waarnemend burgemeester. Deze neemt al het werk over totdat er een nieuwe burgemeester is. De provincie Noord-Brabant heeft 56 gemeenten en dus evenveel (waarnemend) burgemeesters.
Voordat de commissaris een waarnemend burgemeester daadwerkelijk benoemt, wordt in principe de gemeenteraad gepolst wat zij van een kandidaat verwachten. Zowel de fractievoorzitters uit de gemeenteraad als de wethouders ontmoeten de kandidaat die door de commissaris is benaderd. Als de commissaris weet wat de raad vindt van de kandidaat, gaat hij over tot benoeming. Het aanwijzen van een waarnemer is officieel geregeld in artikel 78 van de gemeentewet.