Controlerende instantie: Zuidelijke Rekenkamer


De Rekenkamer is voor Provinciale Staten een belangrijk instrument om de eigen volksvertegenwoordigende, kaderstellende, controlerende taken en publieke verantwoording inhoud te geven.

Provinciale Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben op 1 januari 2005 een gemeenschappelijke Rekenkamer ingesteld, de Zuidelijke Rekenkamer. Deze onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van beleid en uitvoering bij beide provincies en rapporteert daarover aan Provinciale Staten. De Rekenkamer evalueert, anders gezegd, het doen en laten van de 2 provincies. Aan de hand van haar bevindingen kunnen deze desgewenst hun beleid bijstellen.

Onafhankelijk

De Rekenkamer voor Noord-Brabant en Limburg wordt gevormd door een driehoofdig collegiaal bestuur (een voorzitter en twee leden) en heeft een bij wet geregelde onafhankelijke status. De Rekenkamer bepaalt zélf welke onderzoeken zij uitvoert en hoe het onderzoek wordt verricht. Daarbij beschikt zij over een eigen (onderzoeks)budget. Voordat zij jaarlijks het onderzoeksprogramma vaststelt, overlegt de Rekenkamer met een Programmaraad. Deze bestaat uit leden van Provinciale Staten van beide provincies. Jaarlijks stuurt de Rekenkamer ter kennisneming een verslag naar Provinciale Staten, waarin zij een overzicht geeft van de uitgevoerde werkzaamheden. De bevoegdheden van de Rekenkamer zijn afgestemd op haar onafhankelijke positie en bieden voldoende garanties om over alle relevante informatie te beschikken.


Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!