• Geldig sinds 09 december 2010.
  Geldig tot 31 juli 2011.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling instelling en samenstelling Commissie-Van Doorn

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet;

Overwegende

* de actuele discussie over de manier van voedsel produceren, de rol van landbouw in het Brabantse landelijk gebied, als ook het belang van de agrofoodsector voor de Brabantse economie; * de zorgen bij de Brabantse bevolking waar het betreft aan de agrofoodsector gerelateerde aspecten als (niet uitputtend opgesomd) gezondheid, schaalgrootte, dierenwelzijn en leefbaarheid; * de daaruit voortvloeiende gevoelde urgentie om een sterke, duurzame impuls te geven aan de ontwikkeling van de agrofoodsector in Brabant; * het advies dd. 27 mei 2010 van de SER Brabant – getiteld Omslag Brabantse agrosector; naar een versnellingsagenda – aan de provincie Noord-Brabant om leiding te nemen in het noodzakelijke transitieproces naar een duurzame Brabantse agrofoodsector,

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1 Instelling

Er is een commissie die zich, vanuit de context van de gehele agrofoodsector, gaat buigen over de verduurzamingsperspectieven van de gangbare veehouderij in Brabant, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2 Taak en bevoegdheden

 • 1

  De commissie heeft tot taak Gedeputeerde Staten te adviseren over:

  • a.

   een versnellingsagenda met voldoende draagvlak bij de betrokken partijen, waarin aangeven hoe de toekomst er op de korte, middellange en lange termijn uitziet voor de gangbare veehouderij in Brabant, binnen het bredere ontwikkelingsperspectief van de agrofoodsector;

  • b.

   en daarbij in te gaan op welke schaal de sector zich duurzaam en binnen de actuele kaders van volksgezondheid en dierenwelzijn kan ontwikkelen, en welke eisen dat stelt aan flankerend overheidsbeleid.

 • 2

  De commissie brengt haar advies uit in de vorm van een rapport.

Artikel 3 Samenstelling

In de commissie hebben de volgende leden zitting:

 • a.

  dhr. ir. D. Van Doorn, tevens voorzitter;

 • b.

  dhr. prof. dr. P. Winsemius

 • c.

  dhr. dr. A. Klink

 • d.

  dhr. F. Rottenberg

 • e.

  mevr. ir. M.B. Vos

 • f.

  dhr. mr. R.M.M. Artnz

 • g.

  dhr. ir. H.J.M. Naaijkens

 • h.

  dhr. dr. M.C.T. Scholten

 • i.

  dhr. A.C.J.M. Hectors

Artikel 4 Termijn advisering

 • 1

  Het advies wordt vóór 9 juli 2011 aan Gedeputeerde Staten uitgebracht.

 • 2

  Na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5 Secretaris en archiefbescheiden

 • 1

  De commissie heeft een secretaris die na overleg met de voorzitter van de commissie vanuit de provinciale organisatie in die functie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door Gedeputeerde Staten.

 • 2

  De archiefbescheiden worden na opheffing van de commissie, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, opgenomen in het archief van Gedeputeerde Staten.

Artikel 6 Openbaarheid vergaderingen

 • 1

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 2

  De voorzitter en de leden ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding overeenkomstig artikel 35, eerste lid, van de Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 juli 2011.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling en samenstelling Commissie Van Doorn.

’s-Hertogenbosch, 7 december 2010

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter de secretaris

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. W.G.H.M. Rutten

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling instelling en samenstelling Commissie-Van Doorn
CiteertitelRegeling instelling en samenstelling Commissie-Van Doorn
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpagrarische sector, duurzaamheid, leefomgeving

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 82

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-201031-07-2011nieuwe regeling

07-12-2010

Provinciaal Blad 2010, 242

242/10