• Geldig sinds 07 januari 2010.
  Geldig tot 31 december 2010.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling duurzaam bouwen Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

Gelet op artikel 105 juncto artikel 143 van de Provinciewet;

Gelet op artikel 2 en artikel 15 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten het milieu in de provincie Noord-Brabant willen verbeteren en de belasting van het milieu willen verminderen door de inzet van natuurlijke systemen en het stimuleren van duurzaam en energiezuinig bouwen;

Overwegende dat zowel natuurlijke systemen in de vorm van groene daken en groene gevels als duurzame en energiezuinige woningen nog op beperkte schaal in de provincie Noord-Brabant worden gerealiseerd;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten de realisatie van deze groene gevels, groene daken en duurzame en energiezuinige woningen willen stimuleren door het verlenen van subsidie;

Besluiten vast te stellen de volgende subsidieregeling:

Artikel 1       Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

   betaalbare woningen: woningen waarvan op het moment van de subsidieaanvraag en na realisatie, de koopsom niet hoger is dan de koopgarantieregeling of de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens;

 • b.

   deskundig bureau: bureau gespecialiseerd in het aanleggen van groene gevels en daken en aangesloten bij de brancheorganisatie VHG voor ondernemers in het groen;

 • c.

  duurzame materialen: materialen waarmee een score van 7.0 wordt bereikt, bij toepassing van de module milieu van de GPR Gebouw;

 • d.

  duurzame nieuwbouwwoning: betaalbare nieuw te bouwen woning die energiezuinig is, een gezond binnenmilieu heeft en waarbij gebruik is gemaakt van duurzame materialen;

 • e.

  duurzame renovatiewoning: betaalbare bestaande woning die energiezuinig is, een gezond binnenmilieu heeft en waarbij gebruik is gemaakt van duurzame materialen;

 • f.

  energieprestatiecoëfficient: theoretisch berekend energieverbruik van een gebouw aan de hand van een genormeerde berekening;

 • g.

  energiezuinig: EPC 0,4 of lager;

 • h.

  EPC: energieprestatiecoëfficient;

 • i.

  Gedeputeerde Staten: college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;

 • j.

  gezond binnenmilieu: binnenmilieu, waarmee een minimale score van 8.0 wordt bereikt, bij toepassing van de module gezondheid van de GPR Gebouw;

 • k.

   GPR Gebouw: Gemeentelijke Praktijk Richtlijn Gebouw;

 • l.

  groene daken: begroeide daken, minstens bestaand uit een wortelwerende-, een drainage-, een substraat- en een vegetatielaag;

 • m.

   groene gevels: verticaal groen als beplanting dat groeit tegen of aan bouwwerken, bevestigd via een speciale constructie;

 • n.

  innovatief: vernieuwende constructie, slimme manier van financieren of meervoudig functiegebruik in combinatie met groen;

 • o.

  landmark innovatief groen: inspirerend voorbeeldproject dat innovatief is en waarbij natuur ingezet wordt ten voordele van zowel de mens als de natuur;

 • p.

  prefab-technieken: technieken, waarbij in de fabriek geproduceerde bouwelementen op de bouwplaats in elkaar worden gezet;

 • q.

  principe integraal ontwerpen: principe, waarbij alle relevante disciplines gelijktijdig en op basis van gelijkwaardigheid vanaf het begin samenwerken om alle geformuleerde doelstellingen van het project optimaal te realiseren;

 • r.

  provincie: provincie Noord-Brabant;

 • s.

  stedelijk gebied: gebied waar intense ruimtelijke, culturele en socio-economische samenhang en verweving bestaat tussen verschillende menselijke activiteiten.

Artikel 2       Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen.

Artikel 3       Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend voor projecten die betrekking hebben op het realiseren in Noord-Brabant van:

 • a.

   groene gevels en groene daken;

 • b.

  een landmark innovatief groen;

 • c.

  duurzame nieuwbouw- en renovatiewoningen.

Artikel 4       Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  op het tijdstip van indiening van de subsidieaanvraag met de subsidiabele activiteiten reeds een aanvang is gemaakt;

 • b.

  reeds financiële verplichtiangegangen zijn aan. 

Artikel 5       Subsidievereisten

 • 1

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a en b, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a. de projecten zijn innovatief;

  • b. de projecten zijn gelegen in stedelijk gebied;

  • c. de projecten dragen bij aan klimaatadaptatie;

  • d. de projecten dragen bij aan energiebesparing;

  • e. de projecten dragen bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit;

  • f.  de projecten dragen bij aan biodiversiteit.

 • 2

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a. de te realiseren groene gevels of groene daken hebben een minimale oppervlakte van 5.000 m2;

  • b. het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van groene daken of groene gevels worden deugdelijk en zorgvuldig uitgevoerd door een deskundig bureau.

 • 3

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a. het landmark innovatief groen staat op een publiekstrekkende locatie;

  • b. het landmark innovatief groen omvat minimaal 100 m2 aan groene oppervlakte;

  • c.  het landmark innovatief groen is inspirerend voor anderen;

  • d. het landmark innovatief groen betreft een vernieuwende constructie, een slimme manier van financieren of meervoudig functiegebruik in combinatie met groen.

 • 4

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a. het project betreft ten minste 20 woningen;

  • b. indien en voor zover het project betrekking heeft op duurzame renovatiewoningen, wordt een versnelde bouwtijd gerealiseerd door toepassing van prefab-technieken;

  • c. het project komt tot stand en wordt uitgevoerd op basis van het principe integraal ontwerpen;

  • d. het project betreft woningen met een gezond binnenmilieu;

  • e. het project betreft betaalbare woningen;

  • f.  het project betreft woningen die voldoen aaneen EPC van 0,4. 

Artikel 6       Subsidiabele kosten:

 • 1

  Voorzover zij noodzakelijk en adequaat zijn in relatie tot het doel, komen voor subsidie in aanmerking:

  • a. de kosten die voortvloeien uit het principe integraal ontwerpen;

  • b. de ontwerpkosten;

  • c.  de kosten voor bouwvoorbereiding;

  • d. de kosten voor bouwrealisatie. 

Artikel 7             Niet subsidiabele kosten

Kosten voor werkzaamheden die geacht moeten worden tot het normaal onderhoud te behoren komen in ieder geval nietvoor subsidie in aanmerking.

Artikel 8       Vereisten subsidieaanvraag

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij Gedeputeerde Staten op een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Subsidieaanvragen kunnen tot 31 oktober 2010 worden ingediend.

 • 3. Een subsidieaanvraag wordt ingediend vóór aanvang van de subsidiabele activiteiten.

 • 4. Een subsidieaanvraag gaat vergezeld van:

  • a. een de?minimisverklaring conform bijlage 1 van deze regeling;

  • b.

    een begroting van het project;

  • c.

    een planning van de uitvoering van het project;

  • d.

   stukken waaruit blijkt dat het project vóór 31 december 2011 gerealiseerd wordt.

 • 5. Onverminderd het vierde lid, gaat een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 3,  onder a, vergezeld van:

  • a. stukken waaruit blijkt dat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak of de groene gevel deugdelijk en zorgvuldig wordt uitgevoerd door een deskundig bureau;

  • b.

   stukken waaruit blijkt dat het aan te leggen aantal m2 groene gevels of groene daken ten minste 5.000 m2 bedraagt.

 • 6. Onverminderd het vierde lid, gaat een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 3, onder b, vergezeld van:

  • a. stukken waaruit blijkt dat het landmark innovatief groen op een publiekstrekkende locatie staat;

  • b. stukken waaruit blijkt dat het landmark innovatief groen minimaal 100 m2 aan groene oppervlakte omvat;

  • c. stukken waaruit blijkt dat het landmark innovatief groen inspirerend is voor anderen;

  • d. stukken waaruit blijkt dat het landmark innovatief groen een vernieuwende constructie, een slimme manier van financieren of meervoudig functiegebruik in combinatie met groen omvat. 

 • 7. Onverminderd het vierde lid gaat een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 3, onder c, vergezeld van stukken waaruit blijkt dat het project tot stand is gekomen en wordt uitgevoerd op basis van het principe integraal ontwerpen.

Artikel 9       Subsidieplafond

 • 1. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a en b, voor de periode 17 december 2009 tot en met 31 december 2010 vast op een bedrag van € 300.000.

 • 2. Gedeputeerde Staten stellen het subsidieplafond voor subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, voor de periode 17 december 2009 tot en met 31 december 2010 vast op een bedrag van € 525.000. 

Artikel 10     Subsidiehoogte

 • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt maximaal € 25.000 per project per aanvrager, voorzover het betrekking heeft op groene gevels of groene daken met een oppervlakte van 5.000 m2 tot 10.000 m2.

 • 2. Subsidie als bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt maximaal € 40.000 per project per aanvrager, voorzover het betrekking heeft op groene gevels of groene daken met een oppervlakte van 10.000 m2 of meer.

 • 3. Subsidie als bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt maximaal50% van de kosten tot een maximum van € 25.000 per project per aanvrager.

 • 4. Subsidie als bedoeld in artikel 3, onder c, bedraagt € 700 per woning tot een maximum van totaal € 200.000 per project per aanvrager.

Artikel 11     Behandeling subsidieaanvragen

 • 1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

 • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, wordt het tijdstip van binnenkomst bepaald door het moment waarop de aanvraag wel volledig is.

Artikel 12     Verplichtingen van de subsidie-ontvanger

De subsidieontvanger is in ieder geval verplicht:

 • a. binnen dertien weken na de datum van subsidieverlening met het project een aanvang gemaakt te hebben, tenzij in de beschikking een ander tijdstip wordt vastgesteld.

 • b. het project uiterlijk op 31 december 2011 gerealiseerd te hebben.

 • c. van omstandigheden als gevolg waarvan het redelijkerwijs niet mogelijk is te voldoen aan de verplichtingen, als bedoeld onder a en b, binnen twee weken nadat de subsidieontvanger redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, schriftelijk melding te doen aan Gedeputeerde Staten. 

Artikel 13     Bevoorschotting en betaling

 • 1

  Maximaal 80% van de verleende subsidie wordt bevoorschot.

 • 2

  Na vaststelling van de subsidie, wordt het restantsubsidiebedrag betaald.

Artikel 14     Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten kunnen in individuele gevallen bepalingen in deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van het stimuleren van de realisatie van groene gevels, groene daken en duurzame en energiezuinige woningen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.  

Artikel 15     Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2010.

Artikel 16      Citeertitel

Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling duurzaam bouwen Noord-Brabant.

’s-Hertogenbosch, 17 december 2009

Gedeputeerde Staten voornoemd,

De voorzitter  prof. dr. W.B.H.J. van de Donk 

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

   

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieregeling duurzaam bouwen Noord-Brabant
CiteertitelSubsidieregeling duurzaam bouwen Noord-Brabant
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpduurzaamheid, ruimtelijke ordening, subsidies, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het aanvraagformulier, alsmede de de-minimusverklaring als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, onder a, van de regeling zijn te vinden op de site van de provincie Noord-Brabant onder: Loket, Subsidies, Vraag provinciale subsidie aan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Provinciewet, art. 105 en 143
 2. Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Brabant, art. 2 en 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201031-12-2010nieuwe regeling

08-12-2009

Provinciaal Blad, 2009, 201

1600419