• Geldig sinds 16 september 2010.
  Geldig tot 01 januari 2014.

  Print deze versie:

Inhoud regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling persoonlijk ontwikkelbudget provincies 2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden gemaakte afspraken;

Gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

 • a.

  ambtenaar: ambtenaar met een aanstelling voor onbepaalde tijd in dienst van de provincie;

 • b.

  persoonlijk ontwikkelbudget: totale budget dat de ambtenaar in de periode van 1 september 2010 tot 1 januari 2014 kan inzetten voor de in artikel 4 genoemde activiteiten.

Artikel 2

Deze regeling heeft als doel te stimuleren dat ambtenaren investeren in hun loopbaanontwikkeling en hun voortdurende inzetbaarheid binnen of buiten de provinciale organisatie.

Artikel 3

 • 1

  De ambtenaar heeft aanspraak op een persoonlijk ontwikkelbudget overeenkomstig het bepaalde in deze regeling. De aanspraak ontstaat in het jaar waarin de ambtenaar voor onbepaalde tijd is aangesteld.

 • 2

  Het persoonlijk ontwikkelbudget bedraagt voor de gehele periode van 1 september 2010 tot 1 januari 2014 € 1.500.

   

   

Artikel 4

 • 1

  Het persoonlijk ontwikkelbudget wordt besteed aan loopbaangerichte activiteiten als opleiding, training, scholing, loopbaanadvies, coaching en ontwikkeling in het kader van het verbeteren van de loopbaanmogelijkheden binnen of buiten de provinciale organisatie.

 • 2

  De besteding van het persoonlijk ontwikkelbudget moet voldoen aan de fiscale voorwaarden ter zake.

 • 3

  Het persoonlijk ontwikkelbudget kan niet worden ingezet voor een studie of opleiding die noodzakelijk is voor de functie die de ambtenaar vervult.

 • 4

  Met instemming van de leidinggevende kan het persoonlijk ontwikkelbudget worden gebruikt in combinatie met het reguliere budget voor opleiding en ontwikkeling.

   

   

Artikel 5

 • 1

  Voor de besteding van het persoonlijk ontwikkelbudget dient de ambtenaar een aanvraag in bij de leidinggevende.

 • 2

  Indien er een provinciaal aanbod van diensten en producten ter zake is en de ambtenaar daaruit een keuze maakt, wijst de leidinggevende de aanvraag toe tot het maximum beschikbare bedrag van het persoonlijk ontwikkelbudget.

 • 3

  Indien er geen provinciaal aanbod van diensten en producten ter zake is of de ambtenaar van het provinciaal aanbod geen gebruik maakt wijst de leidinggevende de aanvraag toe tot het maximum beschikbare bedrag van het persoonlijk ontwikkelbudget, tenzij de aangevraagde besteding in strijd is met het bepaalde in artikel 4.

 • 4

  De ambtenaar kan verplichtingen ten laste van het persoonlijk ontwikkelbudget aangaan tot uiterlijk 1 januari 2014.

   

   

Artikel 6

 • 1

  Gelden uit het persoonlijk ontwikkelbudget waarvan de ambtenaar in de periode van 1 september 2010 tot 1 januari 2014 geen gebruik heeft gemaakt kunnen in de periode direct daarna worden aangewend overeenkomstig de afspraak die hierover is gemaakt in punt 4b, laatste volzin, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst provincies 2009/2011.

 • 2

  Het persoonlijk ontwikkelbudget vervalt op het moment dat het dienstverband van de ambtenaar bij de provincie eindigt.

   

   

Artikel 7

De loopbaangerichte activiteiten die ten laste komen van het persoonlijk ontwikkelbudget vinden plaats in eigen tijd van de ambtenaar, tenzij met de leidinggevende anders is overeengekomen.

Artikel 8

Deze regeling geldt onverminderd de provinciale regeling inzake studiefaciliteiten in de periode van 1 september 2010 tot 1 januari 2014.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2010 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 10

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling persoonlijk ontwikkelbudget provincies 2010

’s-Hertogenbosch, 30 augustus 2010

de voorzitter prof. dr. W.B.H.J van de Donk

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

 

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Brabant
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingRegeling persoonlijk ontwikkelbudget provincies 2010
CiteertitelRegeling persoonlijk ontwikkelbudget provincies 2010
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneelsbeleid, financieel kader

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Ambtenarenwet, art. 125

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-201001-09-201001-01-2014nieuwe regeling

30-08-2010

Provinciaal Blad, 2010, 177

N.v.t.